FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

               

1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO

Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Provident Polska S.A.

Adres do korespondencji: Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Adres do przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki: Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Adres:

(siedziba)

Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

……………………………………………….

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.provident.pl

Pośrednik kredytowy:*

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)             
Nie dotyczy

Adres:

(siedziba)

Nie dotyczy

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

2. OPIS GŁÓWNYCH CECH KREDYTU

Rodzaj kredytu

Pożyczka pieniężna

Całkowita kwota kredytu

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

%%LoanAmount%% zł

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Środki pieniężne stanowiące całkowitą kwotę pożyczki otrzyma Pan/Pani w następujący sposób i w terminie:
Kredytodawca udziela Panu/Pani pożyczki w całkowitej kwocie pożyczki wynoszącej %%LoanAmount%% zł („Całkowita kwota pożyczki”). Kredytodawca udostępni Panu/Pani  niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zawarcia Umowy, Całkowitą kwotę pożyczki przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Pana/Panią w Umowie

Czas obowiązywania umowy

Okres obowiązywania pożyczki do dnia %%lastpaymentday%% od dnia zawarcia Umowy

Zasady i terminy spłaty kredytu

- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:

Ilość miesięcznych rat pożyczki wynosi %%LoanTerm%%. Wysokość każdej raty za wyjątkiem ostatniej raty wynosi %%StandardInstalment%% zł, wysokość ostatniej raty wynosi %%LastInstalment%% zł. Raty płatne są w kolejnych okresach miesięcznych płatnych do dnia wskazanego w Umowie pożyczki.

Każda powyższa rata składa się z części Całkowitej kwoty pożyczki i odsetek oraz prowizji. Odsetki naliczane są dziennie od pozostałej do spłaty Całkowitej kwoty pożyczki (kapitał pożyczki pozostający do spłaty). Odsetki naliczane są poczynając od dnia otrzymania Całkowitej kwoty pożyczki przez Pana/Panią na podany rachunek bankowy.

Odsetki naliczane są przy użyciu tzw. funkcji XIRR uwzględniającej dowolny termin spłat, zgodnie z następującym wzorem.: 

Stopa XIRR=(Roczna stopa oprocentowania/(12*100)+1)12-1
Odsetki za okres=pozostała do spłaty kwota pożyczki*((Stopa XIRR+1)liczba dni w okresie/366-1).

Algorytm kalkulacyjny może spowodować niewielką różnicę (maksymalnie 0,23 PLN) w wysokości ostatniej raty, wynikającą z zaokrągleń obliczeń dokonywanych na przestrzeni trwania umowy. Wynik obliczeń podaje się z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po drugim miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

W przypadku każdorazowego Przesunięcia Terminu spłaty raty pożyczki ulega odroczeniu Termin spłaty raty pożyczki oraz wydłużeniu ulega Okres obowiązywania Umowy o jeden okres rozliczeniowy, to jest o jeden miesiąc. W przypadku każdorazowego Przesunięcia Terminu spłaty raty pożyczki następuje o jeden okres rozliczeniowy, tj. o jeden miesiąc, z tym że odsetki będą naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy za okres, o jaki nastąpiło Przesunięcie Terminu spłaty raty pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy., przy czym Odsetki oraz rata Prowizji wymagalne pierwotnie w pierwotnym Terminie spłaty raty pożyczki, który został przesunięty na skutek Przesunięcia Terminu spłaty rat pożyczki, płatne będą w kolejnym, wymagalnym Terminie spłaty raty pożyczki i zostaną uwzględnione w kwocie tej raty. W takim przypadku wysokość raty określonej na wstępie Umowy płatnej w takim kolejnym Terminie spłaty raty pożyczki nie ulegnie zmianie, jednakże odpowiedniemu obniżeniu ulegnie wysokość kapitału pożyczki płatnego w tej racie o równowartość odsetek i części prowizji mających być zapłacone w pierwotnym Terminie spłaty raty pożyczki, który został przesunięty. Wskutek Przesunięcia Terminu spłaty raty pożyczki oraz przesunięcia terminu spłaty kapitału pożyczki pozostającego do spłaty przez Klienta (które to przesunięcie wynika z obniżenia wysokości kapitału pożyczki płatnego w racie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym) suma odsetek wynikających z Umowy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu, a także odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie Okres obowiązywania Umowy.

Klient ma prawo do następującej ilości Przesunięć Terminu spłaty raty pożyczki w okresie obowiązywania Przesunięcia Terminu spłaty raty pożyczki w zależności od długości pierwotnego Okresu obowiązywania pożyczki dla danej umowy:

a) Okres obowiązywania pożyczki od 6 miesięcy do 11 miesięcy – 1 Przesunięcie Terminu spłaty raty pożyczki,

b) Okres obowiązywania pożyczki od 12 miesięcy do 17 miesięcy – 2 Przesunięcia Terminu spłaty raty pożyczki,

c) Okres obowiązywania pożyczki od 18 miesięcy do 23 miesięcy – 3 Przesunięcia Terminu spłaty raty pożyczki,       

d) Okres obowiązywania pożyczki od 24 miesięcy – 4 Przesunięcia Terminu spłaty pożyczki.
Każdorazowo może Pan/Pani skorzystać z jednego Przesunięcia terminu spłaty raty pożyczki. Przesunięcie terminu spłaty raty pożyczki może nastąpić najwcześniej po uiszczeniu przez Pana/Panią co najmniej 3 wpłat, z których każda jest równa co najmniej jednej pełnej miesięcznej racie pożyczki, przy czym nie może Pan/Pani posiadać więcej niż jednej zaległej raty pożyczki, zaś zaległości w spłacie pożyczki nie mogą przekraczać 150% wartości jednej raty pożyczki. 

- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:

Oprocentowanie naliczane jest od dnia otrzymania Całkowitej kwoty pożyczki przez Pana/Panią. Do celów obliczania odsetek od kwoty kapitału przyjmuje się, że rok liczy 366 dni. Podstawą naliczania oprocentowania jest kwota Całkowitej kwoty pożyczki wskazana powyżej w rubryce „Terminy i sposób wypłaty kredytu”.
Dokonane przez Pana/Panią spłaty zalicza się na składniki wymagalnych rat w następującej kolejności:

a) odsetki za opóźnienie, począwszy od najdawniej wymagalnych,
b) wymagalne raty Prowizji, począwszy od najdawniej wymagalnych,
c) wymagalne odsetki, począwszy od najdawniej wymagalnych,
d) Całkowita kwota pożyczki (kapitał pożyczki pozostający do spłaty).

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) %%totalpayableamount%% zł

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta stanowi sumę całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki (wskazana powyżej w rubryce „Całkowita kwota kredytu”).

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

- opis towaru lub usługi:

- cena:

Nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

- rodzaj zabezpieczenia kredytu:

Nie dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy

3. KOSZTY KREDYTU

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

- stopa oprocentowania kredytu: %%StandardInterest%% % w skali rocznej
Roczna stopa oprocentowania („RSO”) niniejszej pożyczki jest stała w okresie obowiązywania Umowy.

Jednakże, z uwagi na treść art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, wysokość RSO pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 par. 21 Kodeksu cywilnego, poniżej aktualnej wysokości RSO przyznanej pożyczki.

 W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość RSO pożyczki ulega  podwyższeniu do niższej z następujących stóp:

a) aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych;

b) pierwotnej wysokości RSO.

- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy oraz ich okres stosowania:
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy)
Nie dotyczy

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: %%RRSO%% %

- reprezentatywny przykład: Nie dotyczy

- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która stanowi Całkowity koszt kredytu ponoszonego przez Klienta, wyrażoną jako wartość procentowa Całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym, oblicza się zgodnie ze wzorem matematycznym zamieszczonym w Załączniku nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim,

- do celów obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzględnia się Całkowity koszt kredytu ponoszony przez Pana/Panią,

- stopa oprocentowania pożyczki i opłaty, których zmian nie można określić w chwili ustalania rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki,

- umowa pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a  kredytodawca i Pan/Pani wypełnią zobowiązania wynikające z umowy pożyczki w terminach w niej określonych,

- datą początkową będzie data wypłaty pożyczki,

- odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tj. 365/12), bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym, czy nie,

- wynik obliczeń podaje się z dokładnością, do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach jest konieczne zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia: Tak/nie

Nie

- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: Nie dotyczy

- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Tak/nie

    Nie

- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: Nie dotyczy

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

%%AllInterest%% zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)*

Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości %%Provision%%.

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt do poniesienia, których konsument jest zobowiązany mogą ulegać zmianie*

Nie dotyczy

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące: 

W przypadku, gdy Pan/Pani opóźnia się w spłacie danej raty kredytodawca może podjąć kroki w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia i wyegzekwowania płatności polegające na wykonaniu dodatkowych kontaktów telefonicznych, wysłaniu do Pana/Pani listu, wysłania wiadomości SMS, wizyty domowej lub wysłania do Pana/Pani wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Pana/Panią.

W przypadku gdy Pan/Pani opóźnia się ze spłatą kwoty równej co najmniej dwóm pełnym ratom pożyczki, kredytodawca ma prawo wezwać Pana/Panią do zapłacenia zaległych rat lub ich części w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od doręczenia wypowiedzenia. Po dokonaniu wypowiedzenia umowy pożyczki kredytodawca ma prawo dochodzić zwrotu swojej wierzytelności wobec Pana/Pani na drodze sądowej lub pozasądowej - również za pośrednictwem zewnętrznej firmy windykacyjnej, a także ma prawo zbyć całość lub część tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku Pan/Pani może zostać obciążony/a  kosztami sądowymi i egzekucyjnymi oraz innymi kosztami związanymi z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, określonymi przepisami prawa. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy, Pożyczkodawca ma prawo dochodzić od Klienta zwrotu całości niespłaconej kwoty łącznego zobowiązania do spłaty oraz naliczyć odsetki za opóźnienie.

W przypadku niespłacenia wymagalnej kwoty raty w Terminie spłaty raty pożyczki lub spłacenia jej w niepełnej wysokości, Pożyczkodawca będzie naliczać dziennie odsetki od przeterminowanego zadłużenia (odsetki za opóźnienie) obliczone według stopy procentowej stanowiącej w stosunku rocznym kwotę równą kwocie odsetek za opóźnienie, o których mowa w art. 481 par 2Kodeksu cywilnego.

Na dzień zawarcia Umowy stawka odsetek za opóźnienie obliczonych na zasadach określonych powyżej wynosi 14%. Jej nowa wysokość zostanie podana Klientowi za pomocą odnośnika do Strony Internetowej przesłanego na adres e-mail oraz udostępniona poprzez Konto Klienta.

4. INNE WAŻNE INFORMACJE:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

Tak/nie

Tak

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

O ile przewidziano w umowie – prowizja za spłatę kredytu przed terminem oraz sposób jej ustalania:

Brak prowizji za spłatę kredytu przed terminem określonym w umowie.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty:

Brak jest takich kosztów

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych, jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:

Wewnętrzny zbiór danych Provident Polska S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Dokumenty Zastrzeżone - Związek Banków Polskich,

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej weryfikacji w bazie danych.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.

Tak

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność 7 dni od dnia …….5. DODATKOWE INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU SPRZEDAŻY USŁUG FINANSOWYCH NA ODLEGŁOŚĆ

a) dane kredytodawcy

Kredytodawca/ w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pan/Pani mieszka:*

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Provident Polska S.A..

Adres do korespondencji: Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
Adres do przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki: Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Adres:

(siedziba)

ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.provident.pl

Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)

Rejestr instytucji pożyczkowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, numer wpisu RIP000055

Organ nadzoru*

Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak/nie

Tak

- sposób odstąpienia od umowy:

Może Pan/Pani bez podania przyczyn odstąpić od Umowy pożyczki w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej zawarcia, doręczając osobiście lub przez pełnomocnika wypełniony Formularz odstąpienia od Umowy pożyczki albo przesyłając go listem poleconym na adres siedziby kredytodawcy albo też wysyłając skan podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@provident.pl. Formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest dołączony do Umowy. Zamiast Formularza odstąpienia może Pan/Pani  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pożyczki nie korzystając z załączonego Formularza odstąpienia w tym także może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy elektronicznie za pośrednictwem Pana/Pani konta w systemie Pożyczkodawcy (w takim przypadku Pożyczkodawca niezwłocznie prześle na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenie odstąpienia od Umowy).

- adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

bok@provident.pl

- termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy:

14 dni od daty zawarcia Umowy pożyczki. W przypadku, gdy Klient otrzymał podpisany egzemplarz Umowy po dniu zawarcia Umowy termin 14 dni do odstąpienia od Umowy liczy się od dnia otrzymania przez Klienta podpisanego egzemplarza Umowy.

- skutki skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy:


W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do odstąpienia od Umowy pożyczki, Umowę pożyczki uznaje się za niezawartą- jest Pan/Pani w takim przypadku zobowiązany/a niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki, zwrócić kredytodawcy całą Całkowitą kwotę pożyczki wypłaconą Panu/Pani przelewem na podstawie umowy pożyczki poprzez jej wpłatę na wskazany w umowie rachunek bankowy kredytodawcy.  W przypadku odstąpienia od umowy pożyczki nie jest Pan/Pani zobowiązany/a zwracać kredytodawcy odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia zwrotu wypłaconej Panu/Pani przelewem kwoty pożyczki

Wybór prawa właściwego

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Nie dotyczy

Prawo polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*

(Wskazanie właściwego postanowienia umowy):

Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

 Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:
 Nie dotyczy

Język umowy/ język komunikacji*

- informacje i warunki umowy będą podawane w języku:

polskim

- za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku:

polskim

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

- przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak/nie

Tak

- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów

Spory związane z Umową mogą być rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Klienta, a w przypadku, gdy dany pozew składany jest przeciwko Kredytodawcy również przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kredytodawcy. Przed postępowaniem sądowym Klient lub Pożyczkodawca mają możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu przez mediatora powołanego w trybie określonym w art. 1831- 18315 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 183§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Klient ma również możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów (poprzez zwrócenie się do tych podmiotów z wnioskiem o podjęcie postępowania mediacyjnego), a także skorzystania na wniosek Klienta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (zgodnie z art. 36 lub 37 ustawy o Inspekcji Handlowej) poprzez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a Pożyczkodawcą. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Pożyczkodawcy jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

EFC 036-12/17-07

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.