FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

 

1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO

Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Provident Polska S.A.

Adres do korespondencji i przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki:

Provident Polska S.A.:

ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa 

Adres:

(siedziba)

ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

600 400 150

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

bok@provident.pl

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.provident.pl

Pośrednik kredytowy:*

 

Dane identyfikacyjne:

(Adres, z którego ma korzystać konsument): Nie dotyczy

Adres:

(siedziba)

Nie dotyczy

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

2. OPIS GŁÓWNYCH CECH KREDYTU

Rodzaj kredytu

Pożyczka pieniężna

Całkowita kwota kredytu

 

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

Terminy i sposób wypłaty kredytu

Środki pieniężne otrzyma Pan/Pani w następujący sposób i w terminie:

Provident Polska S.A. udziela Panu/Pani pożyczki w kwocie brutto wynoszącej zł (kwota brutto pożyczki), na którą składa się całkowita kwota pożyczki (wskazana powyżej w rubryce „Całkowita kwota kredytu”) i równowartość kredytowanych przez Provident Polska S.A. kosztów i opłat należnych od Pana/Pani w dniu zawarcia umowy pożyczki, to jest:

- opłaty przygotowawczej,

- prowizji za udzielenie pożyczki

oraz

- opłaty za Elastyczny Plan Spłat (wskazanych poniżej w pozycji „Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt”). Powyższe koszty usług i świadczeń dodatkowych wskazane są poniżej w pozycji „Zasady i terminy spłaty kredytu”).

Kwota równa sumie opłaty przygotowawczej i prowizji za udzielenie pożyczki oraz opłaty za Elastyczny Plan Spłat (wskazanych poniżej w pozycji „Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt”) zostanie Panu/Pani udostępniona poprzez jej potrącenie przez Provident Polska S.A. w dniu zawarcia umowy pożyczki z wyżej wskazanej kwoty brutto pożyczki na pokrycie należnych od Pana/Pani wyżej wymienionych kosztu i opłat, a pozostała część kwoty brutto pożyczki (równa całkowitej kwocie pożyczki wskazanej w rubryce „Całkowita kwota kredytu”) zostanie Panu/Pani udostępniona w następujący sposób - część Kwoty brutto pożyczki równą Całkowitej kwocie pożyczki jednorazowo w gotówce do rąk Klienta pod adresem zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu zawarcia Umowy, a pozostałą część Kwoty brutto pożyczki potrąca w chwili wydania całkowitej kwoty pożyczki z należnymi Pożyczkodawcy od Pana/Pani: Prowizją za udzielenie pożyczki, Opłatą przygotowawczą oraz Opłatą za Elastyczny Plan Spłat.


W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Czas obowiązywania umowy

Zasady i terminy spłaty kredytu

-    będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

-    kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:

Liczba rat pożyczki wynosi: .

Wysokość raty wynosi zł, natomiast wysokość ostatniej raty wynosi zł.

Terminy spłaty pierwszej i kolejnych tygodniowych rat upływają w kolejnych tygodniach licząc od dnia zawarcia Umowy (Pierwotny harmonogram). Terminy spłaty pierwszej i kolejnych miesięcznych rat upływają w kolejnych miesiącach licząc od dnia zawarcia Umowy i zostały szczegółowo opisane we wstępie Umowy, z tym, że w przypadku, gdy Umowa została zawarta w dniu 29, 30 lub 31 danego miesiąca, termin spłaty pierwszej i kolejnych rat liczy się poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Każda rata pożyczki składa się z części Kwoty brutto pożyczki oraz części Łącznej kwoty odsetek.

Odsetki („Łączna kwota odsetek”):

- w przypadku Pożyczki Tygodniowej - za każdy tydzień okresu, na który została zawarta Umowa, zostały obliczone na bazie dziennej od Kwoty brutto pożyczki pozostałej do spłaty na początku każdego tygodnia obowiązywania Umowy, z uwzględnieniem okresu korzystania z niej przez Pana/Panią przy założeniu, że Pan/Pani spłaca raty w terminach i wysokości określonych w Umowie. Odsetki są naliczane od dnia zawarcia Umowy.

- w przypadku Pożyczki Miesięcznej - za każdy miesiąc okresu, na który została zawarta Umowa, zostały obliczone na bazie dziennej od Kwoty brutto pożyczki pozostałej do spłaty na początku każdego miesiąca obowiązywania Umowy, z uwzględnieniem okresu korzystania z niej przez Pana/Panią przy założeniu, że Pan/Pani spłaca raty w terminach i wysokości określonych w Umowie. Odsetki są naliczane od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Umowa została zawarta w dniu 29, 30 lub 31 danego miesiąca, odsetki od Kwoty brutto naliczane są dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę. Do celów obliczania odsetek od Kwoty brutto pożyczki przyjmuje się, że rok liczy 366 dni, a odsetki od Kwoty brutto pożyczki, w każdym miesiącu Umowy, naliczane są wyłącznie za pierwsze 28 dni danego miesiąca Umowy, tj. w przypadku, gdy dany miesiąc Umowy liczy 29, 30 lub 31 dni, odpowiednio za 29, 30 oraz 31 dzień danego miesiąca Umowy odsetki od Kwoty brutto pożyczki nie są naliczane.

-    odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:

Prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości zł, opłata przygotowawcza w wysokości zł oraz opłata za Elastyczny plan spłat zł są wymagalne w dniu zawarcia umowy pożyczki i pobierane poprzez potrącenie ich kwoty z kwoty brutto pożyczki.

Podstawą naliczania oprocentowania jest kwota brutto pożyczki wskazana powyżej w rubryce „Terminy i sposób wypłaty kredytu”.

Dokonane przez Pana/Panią spłaty zalicza się na składniki wymagalnych rat w następującej kolejności:

a)   wymagalne Odsetki za opóźnienie,

b)   wymagalne odsetki,

      c)   Kwota brutto pożyczki.

 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta stanowi sumę całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki (wskazana powyżej w rubryce „Całkowita kwota kredytu”).

 

 

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani, oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

- opis towaru lub usługi:

- cena:

Nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

- rodzaj zabezpieczenia kredytu:

 

Nie dotyczy

Informacja, czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/ Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie.

Nie dotyczy

3. KOSZTY KREDYTU

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

-    stopa oprocentowania kredytu: % w skali rocznej

- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania:

Wysokość Rocznej stopy oprocentowania pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 par. 2¹ Kodeksu cywilnego poniżej aktualnej wysokości Rocznej stopy oprocentowania pożyczki. W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość Rocznej stopy oprocentowania pożyczki automatycznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych. W przypadku powyższej zmiany wysokości Rocznej stopy oprocentowania pożyczki, wysokość poszczególnych rat ulegnie zmianie w związku ze zmianą kwoty odsetek płatnych w poszczególnych ratach. Kwota odsetek przypadająca do spłaty w danej racie pożyczki ulegnie automatycznemu zmniejszeniu, jeżeli wysokość stopy odsetek maksymalnych i tym samym wysokość stopy oprocentowania pożyczki zostanie obniżona, lub zwiększeniu, jeżeli wysokość stopy odsetek maksymalnych i tym samym wysokość stopy oprocentowania pożyczki zostanie podwyższona, w dacie, od której obowiązuje obniżona lub podwyższona wysokość stopy odsetek maksymalnych. W przypadku zajścia powyższych zmian Rocznej stopy oprocentowania jej nowa wysokość oraz szczegółowa aktualna wysokość poszczególnych rat zostanie podana Klientowi na piśmie.

-    wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy oraz ich okres stosowania:

(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy)

Nie dotyczy

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

-    rzeczywista roczna stopa oprocentowania: %

-    reprezentatywny przykład: Nie dotyczy

-    założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

a) RRSO, która stanowi Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Klienta, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym, oblicza się zgodnie ze wzorem matematycznym zamieszczonym w Załączniku do Ustawy o kredycie konsumenckim,

b)   do celów obliczenia RRSO uwzględnia się Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Klienta, który nie zawiera opłat z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy,

c)   stopa oprocentowania pożyczki i opłaty, których zmian nie można określić w chwili ustalania RRSO pozostaną niezmienione przez cały okres obowiązywania Umowy,

d)   Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a Pożyczkodawca i Klient wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach w niej określonych,

e)   datą początkową będzie data wypłaty pożyczki,

f)    odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni, (tj. 365/12), bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym, czy nie,

g)   wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1. 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach jest konieczne zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: Tak/nie

    Nie

-   rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: Nie dotyczy

-   obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Tak/nie

    Nie

-   rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: Nie dotyczy

 

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

 zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)*

Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Prowizja za udzielenie pożyczki –

Opłata przygotowawcza –

Opłata za Elastyczny plan spłat - zł

 

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Nie dotyczy

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami:

odsetki od przeterminowanego zadłużenia, tj. odsetki za opóźnienie w spłacie Kwoty brutto pożyczki („Odsetki za opóźnienie”).

-  stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:

Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (to jest stopa Odsetek za opóźnienie) jest równa aktualnej wysokości stopy maksymalnych odsetek za opóźnienie, o których mowa w art. 481 par. 21 Kodeksu cywilnego. Maksymalne odsetki za opóźnienie na dzień sporządzenia niniejszego formularza informacyjnego wynoszą 11,20% w skali roku. Wysokość Odsetek za opóźnienie zmienia się automatycznie wraz ze zmianą wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, o których mowa w art. 481 par. 21 Kodeksu cywilnego i jest im zawsze równa.

W przypadku gdy Pan/Pani opóźnia się ze spłatą kwoty równej co najmniej dwóm pełnym ratom w przypadku Pożyczki Tygodniowej lub co najmniej jednej pełnej racie w przypadku Pożyczki Miesięcznej:

- Provident Polska S.A. ma prawo wezwać Pana/Panią do zapłacenia zaległych rat lub ich części w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od doręczenia wezwania do zapłaty. Po dokonaniu wypowiedzenia umowy pożyczki, Provident Polska S.A. ma prawo dochodzić zwrotu swojej wierzytelności wobec Pana/Pani na drodze sądowej lub pozasądowej, a także ma prawo zbyć całość lub część tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku Pan/Pani może zostać obciążony kosztami sądowymi i egzekucyjnymi oraz innymi kosztami związanymi z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, określonymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem Postępowania Cywilnego.

 

4. INNE WAŻNE INFORMACJE:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

Tak/nie

Tak

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

O ile przewidziano w umowie – prowizja za spłatę kredytu przed terminem oraz sposób jej ustalania:

Brak prowizji za spłatę kredytu przed terminem określonym w umowie.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty:

Brak jest takich kosztów

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych,  jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:

Wewnętrzny zbiór danych Provident Polska S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich, rejestr PESEL.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.

Tak

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy

 

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność 7 dni od dnia .

5. DODATKOWE INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU SPRZEDAŻY USŁUG FINANSOWYCH NA ODLEGŁOŚĆ

a) dane kredytodawcy

Kredytodawca/w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*

Dane identyfikacyjne:

(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Provident Polska S.A.

Adres do korespondencji: Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Adres do przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki: Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Adres:

(siedziba)

Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.provident.pl

Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)

Rejestr instytucji pożyczkowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego – nr wpisu RIP000055

Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr przedsiębiorców, pod numerem 0000009389.

Organ nadzoru*

Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak/nie Tak

- sposób odstąpienia od umowy:
Może Pan/Pani bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej zawarcia, doręczając osobiście lub przez pełnomocnika wypełniony Formularz odstąpienia od umowy albo przesyłając go listem poleconym na adres siedziby kredytodawcy albo też wysyłając skan podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@provident.pl. Formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest dołączony do umowy. Zamiast Formularza odstąpienia może Pan/Pani  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie korzystając z załączonego Formularza odstąpienia w tym także może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy elektronicznie za pośrednictwem Pani konta w systemie Pożyczkodawcy (w takim przypadku Pożyczkodawca niezwłocznie prześle na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenie odstąpienia od umowy).

- adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
bok@provident.pl

- termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy:

14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Klient otrzymał podpisany egzemplarz umowy po dniu zawarcia umowy termin 14 dni do odstąpienia od umowy liczy się od dnia otrzymania przez Klienta podpisanego egzemplarza umowy.

- skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy:
W przypadku nieskorzystania przez Pana/ią z prawa do odstąpienia od umowy pożyczki jest Pan/Pani zobowiązany/a do spłaty pożyczki na warunkach, w wysokości i w terminie określonych w Umowie.

 

Wybór prawa właściwego*

Prawo polskie

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*

(Wskazanie właściwego postanowienia umowy):

 

Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

Prawo polskie

Język umowy/ język komunikacji*

- informacje i warunki umowy będą podawane w języku:

polskim

- za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku:

polskim


c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

- przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak/nie Tak

- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów

Spory związane z umową mogą być rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Pana/Pani miejsca zamieszkania a w przypadku, gdy dany pozew składany jest przeciwko kredytodawcy również przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby kredytodawcy. Przed postępowaniem sądowym Pan/Pani lub pożyczkodawca mają możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu przez mediatora powołanego w trybie określonym w art. 1831- 18315Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Pan/Pani ma również możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów (poprzez zwrócenie się do tych podmiotów z wnioskiem o podjęcie postępowania mediacyjnego), a także skorzystania na Pana/Pani wniosek z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (zgodnie z art. 36 lub 37 ustawy o Inspekcji Handlowej) poprzez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Pan/Pani może również zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Panem/Panią a pożyczkodawcą. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla pożyczkodawcy jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl). Możliwe jest również wykorzystanie europejskiej platformy ODR w celu rozstrzygania sporów pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

EFC 681-11/20-05

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.