• Phone 600 200 200

  Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Planujesz zakup
ubezpieczenia
komunikacyjnego?

To świetnie! Mamy dla Ciebie 100 zł nagrody.
i Warunkiem otrzymania nagrody jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub AC w terminie od 01.06.2021 do 13.08.2021 r.

Skontaktuj się z nami pod numerem 600 400 344 i weź udział w promocji "Moto zysk III".

* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Co oferujemy?

Ubezpieczenie komunikacyjne
w atrakcyjnej cenie.

Zawrzyj umowę ubezpieczenia OC lub AC w Promocji Moto Zysk III trwającej od 01.06.2021 do 13.08.2021 r. i opłać składkę w terminie, a otrzymasz 100 zł nagrody.

Nagrodę otrzymasz w ciągu 32 dni od dnia opłacenia składki.

Co musisz zrobić, by dostać nagrodę?

3 proste kroki by uzyskać extra 100 zł

Skontaktuj się
z nami telefonicznie
600 400 344

* koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Wybierz dla siebie
najlepszą opcję
ubezpieczenia
OC lub AC
oferowanego przez
naszego Konsultanta

Opłać składkę
w wyznaczonym
terminie
Nagrodę 100 zł
otrzymasz w ciągu
32 dni

Aktualna oferta
ubezpieczeń komunikacyjnych

Pakiet OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC p.p.m.
Zielona Karta
Assistance Midi

Autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu w
formule "All risk" (od wszelkich ryzyk,
nazwanych i nienazwanych)

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków doznanych przez kierowcę lub
pasażerów ubezpieczonego pojazdu

Pożar i kradzież

Dobrowolne ubezpieczenie utraty lub
zniszczenia pojazdu w wyniku pożaru lub
kradzieży

Assistance

Ubezpieczenie mające na celu
zapewnienie określonej pomocy w
nieoczekiwanych zdarzeniach losowych

Szyby

Ubezpieczenie obejmujące ochroną
uszkodzenie szyb w pojeździe

MOTO ZYSK III
- sprawdź zasady PROMOCJI

(wyciąg z regulaminu)

Ubezpieczaj i zarabiaj! Nagroda pieniężna w wysokości 100 zł
za zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego

 1. Organizatorem Promocji „Moto zysk III”, jest Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142.900.000,00 zł, który został wpłacony w całości ( dalej: „Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje w dniach od 01.06.2021 do 13.08.2021 r. i jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie jej obowiązywania zawarli za pośrednictwem Organizatora Umowę Ubezpieczenia Komunikacyjnego.
 3. Nagroda w promocji to premia pieniężna przyznawana przez Organizatora Klientowi w kwocie 100 zł za zawarcie Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego: OC lub/i AC albo za zawarcie Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC łącznie z Umową Ubezpieczenia Komunikacyjnego AC dotyczących jednego pojazdu, którego składka jest równa lub większa 400 zł.
 4. Uczestnik promocji otrzyma nagrodę jeśli łącznie spełni następujące warunki:
  1. w Czasie trwania Promocji zawrze Umowę ubezpieczenia OC lub AC albo zawrze łącznie Umowę ubezpieczenia OC i AC dotyczące jednego pojazdu;
  2. opłaci należną z tytułu Umowy ubezpieczenia Składkę w w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia ochrony, oraz nie odstąpi od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia;
  3. pozostawi w dyspozycji Organizatora dane niezbędne do wypłacenia nagrody tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego.
 5. Nagroda zostanie wypłacona, w terminie do 32 dni od daty opłacenia należnej Składki przez klienta do UNIQA TU S.A., na konto Uczestnika wskazane w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Organizatora lub w gotówce przez Doradcę Klienta lub Pracownika Organizatora, w przypadku gdy Umowa ubezpieczenia była zawierana w jego obecności.
 6. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Promocji, bez względu na liczbę zawartych Umów ubezpieczenia dotyczących innych pojazdów będących w posiadaniu Uczestnika. W przypadku zawarcia przez Uczestnika w Czasie trwania Promocji za pośrednictwem Organizatora kilku Umów ubezpieczenia dotyczących różnych Pojazdów, Nagroda będzie należna wyłącznie za zawarcie Umowy ubezpieczenia OC lub AC albo zawarcie łącznie Umowy ubezpieczenia OC i AC dotyczące pierwszego pojazdu.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia Uczestnik jest zobligowany do zwrotu Nagrody na konto Organizatora z jakiego otrzymał przelew Nagrody lub w gotówce do Doradcy Klienta lub Pracownika, w przypadku gdy Umowa ubezpieczenia była zawierana w jego obecności w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia do zakładu ubezpieczeń.
 8. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 9. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent.

Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Dokumenty:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji „Moto zysk III”, przetwarzanych w zakresie imienia, nazwiska, numeru polisy, numeru telefonu, adresu email i numeru konta bankowego, jest Provident Polska S.A. (Organizator).


2. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu realizacji Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w celu wydania nagród i rozpatrywania reklamacji.
Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO).
Dane Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych.
Dane Uczestników będą również przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń.


3. Odbiorcy danych:
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.


4. Okres przetwarzania danych osobowych:
Dane będą przetwarzane przez czas realizacji Promocji oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z ewentualnych reklamacji.
W przypadku danych Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych.


5. Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.


6. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
Każda osoba, której dane są przetwarzane (Uczestnik), ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się wobec przetwarzaniu jej danych w celach związanych z uczestnictwem w Promocji. Sprzeciw ten jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Promocji.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych w formie pisemnej na adres Organizatora, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszaw lub na adres e-mailem: bok@provident.pl, lub telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według taryfy operatora).
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.


Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.