• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIK

Złożenie wniosku o pożyczkę/ zawarcie umowy pożyczki i wyrażenie przez Panią/ Pana zgody dotyczącej przetwarzania danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (dalej jako „BIK”) w treści wniosku o pożyczkę, oznacza, że Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Provident Polska S.A. (dalej jako „PP”) do BIK, który obok PP stanie się ich administratorem. Z BIK można się skontaktować na adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na adres e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie na ww. adres BIK z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane będą przetwarzane: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

  • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/ Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
  • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
  • dla celów rozpatrywania Pani/ Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Kategorie przetwarzanych danych: BIK przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: dane identyfikujące osobę, dane teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania, dane z wniosku o pożyczkę (dane z zapytania).

Źródło pochodzenia danych: BIK pozyskuje Pani/ Pana dane osobowe z PP.

Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/ Pana zgodą. Pani/ Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.