• Phone 600 200 200

  Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PROVIDENT POLSKA S.A.

Administrator

Administratorem danych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.

Dane Kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami:

 • poprzez e-mail: bok@provident.pl
 • telefonicznie pod numerem: 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 • pisemnie na adres naszej siedziby.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się:

 • poprzez e-mail: IOD@provident.pl
 • pisemnie na adres naszej siedziby.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać, aby:

 • zbadać wiarygodność i ocenić Twoją zdolność kredytową, z wykorzystaniem profilowania. Zrobimy to zanim podpiszesz umowę kredytu konsumenckiego – jest to nasz obowiązek prawny, który wynika z przepisów o kredycie konsumenckim i prawa bankowego;
 • zweryfikować Cię w zewnętrznych bazach danych (np. biura informacji gospodarczych (dalej „BIGi”), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej „BIK”), Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (dalej „FWWI”)* i Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (dalej „PWIP”)*. Jest to nasz obowiązek prawny, który zależy od Twojej zgody lub upoważnienia w przypadku udostępnienia danych przez BIG;
 • potwierdzić wysokość Twoich dochodów na podstawie informacji przekazanych przez podmiot upoważniony do świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku (Usługa AIS). Jest to nasz obowiązek prawny, który zależy od Twojej decyzji dotyczącej sposobu weryfikacji Twoich dochodów. Dane otrzymamy na Twoje zlecenie;
 • podpisać umowę kredytu konsumenckiego – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania tej umowy;
 • przekazać do BIK informację o  udzieleniu Ci kredytu konsumenckiego*** w celu wykonania obowiązku prawnego  wynikającego z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim; 
 • wypełnić obowiązki prawne, które wynikają z przepisów, m.in. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, księgowych i podatkowych;
 • rozpatrywać reklamacje – przetwarzanie jest niezbędne, aby wypełnić nasz obowiązek prawny, który wynika  z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;
 • przeciwdziałać nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora i służy zapobieganiu nadużyciom i ściganiu przestępstw popełnionych na naszą szkodę;
 • realizować cele analityczne – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie naszą działalnością (tzw. ryzykiem operacyjnym). Stosujemy odpowiednie środki, które chronią  interesy lub prawa i wolności osób, których dane przetwarzamy (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych);
 • przeprowadzać analizy w związku z funkcjonowaniem FWWI* i PWIP* – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody;
 • realizować cele marketingowe, z wykorzystaniem profilowania, które dotyczą produktów i usług oferowanych przez nas:
  • w okresie, w którym obowiązuje umowa kredytu konsumenckiego przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • po zakończeniu umowy kredytu konsumenckiego lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia – na podstawie Twojej zgody;
 • realizować cele marketingowe, z wykorzystaniem profilowania, które dotyczą produktów i usług oferowanych przez firmy współpracujące z nami – na podstawie Twojej zgody;
 • udostępniać dane w celach marketingowych do innych spółek z Grupy International Personal Finance** (w skład której wchodzi Provident Polska S.A.) – wyłącznie na podstawie Twojej zgody;
 • dochodzić należności, które wynikają z zawartej z Tobą umowy kredytu konsumenckiego, w tym także przenieść wymagalne wierzytelności na podmioty trzecie – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń;
 • realizować cele archiwalne i dowodowe – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest np. obrona ewentualnych roszczeń;

Źródło pochodzenia danych osobowych

 • Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, kiedy składasz wniosek o kredyt konsumencki oraz zawierasz i realizujesz umowę kredytu konsumenckiego (w tym numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer rachunku bankowego, email, telefon). 
 • Jeśli składasz wniosek o kredyt konsumencki przez Internet, to zbieramy wtedy również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzystasz.
 • Aby ocenić Twoją zdolność kredytową i przygotować  do zawarcia umowy, bierzemy pod uwagę informacje, które są przetwarzane w naszych wewnętrznych bazach (jeśli to nie jest Twój pierwszy wniosek/umowa o kredyt konsumencki z Provident Polska S.A.).
 • Możemy również za Twoją  zgodą/upoważnieniem pozyskiwać dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. BIGi, BIK, FWWI*, PWIP* lub dane otrzymamy od podmiotu upoważnionego do świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku, na Twoje zlecenie.
 • Jeśli będziemy chcieli dochodzić należności z tytułu umowy kredytu konsumenckiego i nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować lub nie zaktualizujesz swoich danych, to Twoje dane kontaktowe możemy pozyskać ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG, wyszukiwarki internetowe). Aby ustalić Twoje dane, możemy podejmować współpracę z firmami zewnętrznymi.
 • Jesteś zobowiązany umożliwić nam  ocenę Twojej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu konsumenckiego.

Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania, Twoje  dane możemy przekazywać:

 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług, aby mogli  utrzymać systemy informatyczne, przechowywać dane, drukować korespondencję, jak również prowadzić komunikację marketingową, usługi pocztowe i windykacyjne. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;
 • podmiotom, za pośrednictwem których sprawdzamy Twoje dane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom (np. Bezpieczny PESEL, Credit Freeze);
 • podmiotom upoważnionym do świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku, za pośrednictwem których potwierdzamy uzyskiwany przez Ciebie dochód (Usługa AIS);
 • podmiotom, za pośrednictwem których sprawdzamy dane w ramach oceny zdolności kredytowej (na podstawie Twojej zgody):
  • Biuro Informacji Kredytowej S.A.(ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa) 
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ul. Lublańska 38 31-476 Kraków), 
  • Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (ul. Danuty Siedzikówny 12 51-214 Wrocław), 
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa), 
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa)
  • Uczestnikom FWWI* i PWIP*;
 • do BIK:
  • aby poinformować o udzieleniu Ci kredytu konsumenckiego*** - jest to nasz obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.
  • aby poinformować, że Twoje zobowiązanie zostało spłacone w całości, wygasło, stwierdziliśmy jego nieistnienie, skorygowaliśmy jego wysokość, powstały nowe zobowiązania oraz aby je zaktualizować. Informację tę musimy przekazać w terminie siedmiu dni od wystąpienia tych okoliczności – jest to nasz obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa bankowego;
 • do BIGów o zadłużeniu z umowy o kredyt konsumencki, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 • podmiotom z grupy International Personal Finance** – na podstawie Twojej zgody na udostępnienie danych w celach marketingowych;
 • podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie nabycia wierzytelności.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)

Twoje dane będziemy przekazywać do podmiotów przetwarzających, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Odbywać się to będzie tylko pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń i środków ochrony prawnej, które są zgodne z przepisami RODO. Masz prawo uzyskać informacje na temat środków, które zastosowaliśmy, aby chronić Twoje dane. Aby to zrobić, możesz złożyć wniosek na dane kontaktowe, które wskazaliśmy powyżej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 • przez okres obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego;
 • przez okres przedawnienia roszczeń, które wynikają z umowy kredytu konsumenckiego;
 • do momentu, kiedy wygasną obowiązki przechowywania danych. Obowiązki te wynikają  z przepisów prawa –  w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów księgowych i podatkowych, prawa bankowego i o kredycie konsumenckim. Przetwarzać dane będziemy nie dłużej niż wynika to z celu przetwarzania dla określonej czynności przetwarzania, niezależnie od tego, czy udzieliliśmy Ci kredytu konsumenckiego;
 • do momentu wygaśnięcia uprawnień do składania żądań, które dotyczą skarg, wniosków i innych roszczeń;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu kiedy ją wycofasz lub przez okres na jaki jej udzieliłeś;
 • do czasu uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Jeśli zawierasz umowę kredytu konsumenckiego, to masz obowiązek podać nam swoje dane. Wykorzystamy je do tego, aby  ocenić Twoją zdolność kredytową i wykonać analizę ryzyka kredytowego. Podanie danych jest również warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Decyzję, aby przyznać Ci kredyt konsumencki podejmiemy w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Oprzemy ją o profilowanie tj. ocenę Twojej sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań (tzw. ocena zdolności kredytowej). Dzięki temu sprawdzimy dostępność oferty i wyliczymy kwotę kredytu konsumenckiego. Na tej podstawie udzielimy Ci kredytu konsumenckiego w określonej kwocie bądź odmówimy jego udzielenia.

Decyzję podejmiemy na podstawie danych, które:

 • zebraliśmy z wniosku o kredyt konsumencki, który u nas składałeś, oraz dotychczasowej historii spłaty (jeśli to Twój kolejny wniosek/umowa o kredyt konsumencki z Provident Polska S.A.);
 • otrzymaliśmy od podmiotu upoważnionego do świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku;
 • pozyskaliśmy z zewnętrznych źródeł (np. BIGi, BIK);
 • Twoje dane możemy też sprawdzać w zewnętrznych bazach (np. Bezpieczny PESEL, Credit Freeze). Na podstawie tych danych przeanalizujemy możliwości spłaty przez Ciebie zobowiązań z tytułu umowy kredytu konsumenckiego. Możemy Cię również prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które potwierdzają deklarowane informacje, a Ty jesteś zobowiązany przedstawić nam na żądanie dokumenty i informacje niezbędne do  oceny tej zdolności.

Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji regularnie weryfikujemy, żeby sprawiedliwie, skutecznie i bezstronnie podejmować decyzje.

Jeśli decyzję podejmujemy w sposób zautomatyzowany, to masz prawo tę decyzję zakwestionować, uzyskać wyjaśnienia co do decyzji, która wynika z takiej oceny oraz jej podstaw i wyrazić swoje stanowisko. Zapewniamy wtedy interwencję pracownika (sprawę rozpatrzy wtedy człowiek), który sprawdzi dane i podejmie decyzję. W tym celu należy skontaktować się z nami na dane kontaktowe, które wskazaliśmy powyżej.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

 • Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania, aby je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie;
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wskazuje na nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W szczególności masz  prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach;
 • Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody  zanim ją wycofałeś;
 • Jeśli Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonywania umowy kredytu konsumenckiego lub na podstawie zgody, to masz także prawo przenieść swoje dane osobowe. Otrzymasz od nas wtedy dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane, które nam dostarczyłeś i które przetwarzaliśmy w sposób zautomatyzowany. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami  lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.

Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Aktualna lista Uczestników FWWI i PWIP znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy.
** Aktualna lista podmiotów z grupy International Personal Finance  znajduje się na stronie www.provident.pl/grupa
*** Termin „informacje o udzieleniu kredytu konsumenckiego” należy rozumieć, jako: informacje o dacie zawarcia umowy, dane identyfikujące osobę w zakresie prawidłowego określenia stron umowy. W tym kontekście za niezbędne należy uznać m.in. imię i nazwisko, PESEL, numer identyfikacyjny zobowiązania, informacje o wysokości kredytu i walucie, informację o terminie spłaty zobowiązania, informację o zaległości w spłacie kredytu (w przypadku jej powstania). 

 


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BIK S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Provident Polska S.A. (dalej „PP”) na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ewentualnie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w związku z treścią art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”).

Na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy o kredycie konsumenckim, instytucja pożyczkowa, która udzieliła kredytu konsumenckiego, ma obowiązek niezwłocznego przekazania informacji o udzielonym kredycie konsumenckim do BIK, który jest instytucją, o której mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Do BIK mogą być również przekazywanie informacje o zaległościach w spłacie tego kredytu.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do BIK:

 • w celu udostępnienia przez BIK do PP, w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
 • w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy].

W związku z powyższym BIK – obok PP – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, 02-679 Warszawa (BIK)
Dane kontaktowe   Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 Kategorie przetwarzanych danych

 BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; 
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.
 Źródło pochodzenia danych  BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z PP. 
 Okres przez który dane będą przetwarzane

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 Odbiorcy danych  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
 Prawa osoby, której dane dotyczą

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.