• Phone 600 200 200

  Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR

Administratorem danych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa), wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000, 00 zł, który został wpłacony w całości.

DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: bok@provident.pl, telefonicznie pod numerem: 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy kredytu konsumenckiego, w tym badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy a weryfikacja w zewnętrznych bazach danych może odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody;
 • marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy kredytu konsumenckiego na podstawie Pani/Pana zgody;
 • marketingowych spółek z Grupy International Personal Finance – wyłącznie na podstawie Pani/ Pana zgody;
 • marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez firmy współpracujące z Administratorem – wyłącznie na podstawie Pani/ Pana zgody;
 • windykacyjnych, w tym także przeniesienia wymagalnych wierzytelności na osoby trzecie, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy kredytu konsumenckiego – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;
 • związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
 • analitycznych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych); w zakresie analiz przeprowadzanych w związku z funkcjonowaniem Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI)* i Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)* przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody;
 • archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;
 • realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

ODBIORCY DANYCH

W zależności od celu przetwarzania Pani/ Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 • biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. - po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
 • podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej (np. BIK Zastrzeżenie kredytowe, System Dokumenty Zastrzeżone);
 • w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody – Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI)* i Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)*, w zakresie danych zebranych w procesie wnioskowania o kredyt konsumencki (w tym imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, email, telefon, numer rachunku bankowego, nr IP urządzenia, za pośrednictwem którego złożono wniosek, data i czas złożenia wniosku, identyfikator wniosku kredytowego), w celu uzyskania od nich zbiorczych informacji dotyczących historii Pani/ Pana kredytów konsumenckich i wniosków o kredyt konsumencki;
 • w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na udostępnienie danych w celach marketingowych – podmiotom z Grupy International Personal Finance lub podmiotom współpracującym z Administratorem;
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie nabycia wierzytelności, także podmiotom z Grupy International Personal Finance (w skład której wchodzi Provident Polska S.A.), w tym np. IPF Financial Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 • innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy International Personal Finance (w skład której wchodzi Provident Polska S.A), w szczególności Provident Financial Romania I.F.N. S.A. z siedzibą w Rumuni, Provident Financial s.r.o. z siedzibą w Czechach, Provident Financial s.r.o. z siedzibą na Słowacji, Provident Penzugyi Zrt. z siedzibą na Węgrzech – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i w szczególnych przypadkach mogą być odrębnymi administratorami danych. W celu skorzystania z praw podmiotu danych, o których mowa w części „Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą” skontaktuj się z Provident Polska S.A. na dane wskazane powyżej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Pani/Pana dane będą przekazywane do podmiotów przetwarzających, znajdujących się w Wielkiej Brytanii, Indiach i Stanach Zjednoczonych tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, przekazywanie danych odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy, tzw. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Może Pani/ Pan uzyskać informacje dotyczące zastosowanych środków ochrony składając wniosek na dane kontaktowe wskazane powyżej.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/ Pana podczas składania wniosku o kredyt konsumencki oraz zawierania i realizacji umowy kredytu konsumenckiego. W trakcie realizacji umowy kredytu konsumenckiego obsługiwanej przez Doradcę Klienta, Administrator w przypadku elektronicznego rejestrowania wpłaty otrzyma dane lokalizacyjne miejsca spłaty. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie w związku z realizacją umowy kredytu konsumenckiego.

W ramach przygotowania do zawarcia umowy i oceny zdolności kredytowej Administrator może wykorzystywać dane finansowe przetwarzane w wewnętrznych bazach (jeśli dotyczy) oraz za Pani/ Pana zgodą pozyskiwać Pani/ Pana dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji gospodarczych, BIK, FWWI*, PWIP*. Od Uczestników FWWI i PWIP możemy za Pani/ Pana zgodą pozyskiwać zbiorcze informacje o historii Pani/ Pana kredytów konsumenckich oraz dane pozyskane w procesie wnioskowania o kredyt konsumencki (w tym numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer rachunku bankowego, email, telefon, data i czas złożenia wniosku, nr IP urządzenia, za pośrednictwem którego złożono wniosek, identyfikator wniosku kredytowego).

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy kredytu konsumenckiego dane kontaktowe kredytobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego, a po spłacie kredytu konsumenckiego:

 • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy kredytu konsumenckiego lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres, na jaki została udzielona.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy kredytu konsumenckiego lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/ Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI ALBO WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy kredytu konsumenckiego, w tym do oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Decyzja o przyznaniu Pani/ Panu kredytu konsumenckiego może być podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Jeżeli to nastąpi – decyzja będzie oparta o profilowanie, tj. ocenę Pani/ Pana sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy kredytu konsumenckiego (tzw. ocena zdolności kredytowej). Efektem takiego działania będzie sprawdzenie dostępności oferty i wyliczenie kwoty kredytu konsumenckiego. Konsekwencją tego przetwarzania będzie udzielenie kredytu konsumenckiego w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego.

Decyzja podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o kredyt konsumencki, dotychczasowej historii spłaty (jeśli dotyczy) oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (za Pani/ Pana zgodą, np. biura informacji gospodarczej, BIK). Dane mogą być też weryfikowane w zewnętrznych bazach (np. System Dokumenty Zastrzeżone). Na podstawie tych danych Administrator dokona analizy możliwości spłaty przez Panią/ Pana zobowiązań z tytułu umowy kredytu konsumenckiego. Administrator może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających deklarowane informacje.

Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/ Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Administrator zapewnia interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzję. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem na dane wskazane powyżej.

* Aktualna lista Uczestników FWWI i PWIP znajduje się na stronie internetowej: https://www.credit-check.pl/uczestnicy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIK

Złożenie wniosku o kredyt konsumencki/ zawarcie umowy kredytu konsumenckiego i wyrażenie przez Panią/ Pana zgody dotyczącej przetwarzania danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a (dalej jako „BIK”) w treści wniosku o kredyt konsumencki, oznacza, że Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Provident Polska S.A. (dalej jako „PP”) do BIK, który obok PP stanie się ich administratorem. Z BIK można się skontaktować na adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a). Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na adres e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie na ww. adres BIK z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane będą przetwarzane: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/ Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/ Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Kategorie przetwarzanych danych: BIK przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: dane identyfikujące osobę, dane teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania, dane z wniosku o kredyt konsumencki (dane z zapytania).

Źródło pochodzenia danych: BIK pozyskuje Pani/ Pana dane osobowe z PP.

Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/ Pana zgodą. Pani/ Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.