Rejestracja jako bezrobotny – co trzeba zrobić?

Rynek pracy bywa kapryśny. Po ostatnich kilku latach dobrej passy i tzw. „rynku pracownika”, nagle w czasie pandemii wiele osób potraciło swoje stałe źródła dochodu. Wielu z nas nigdy jeszcze nie korzystało z pomocy Urzędu Pracy. Warto jednak zapoznać się z podstawowymi prawami osób bezrobotnych. Istnieją bowiem różne programy, dotacje oraz szkolenia, które mogą pomóc nam w zdobyciu nowych umiejętności, przekwalifikowaniu się lub znalezieniu nowego zatrudnienia. Nie ma się czego bać, tym bardziej, że większość wniosków możemy złożyć online.

W czym może nam pomóc Urząd Pracy?

Rejestracja jako bezrobotny – co trzeba zrobić?

Czy rejestracja w urzędzie pracy jest obowiązkowa? Oczywiście, że nie. Jednak jeśli zostaliśmy zwolnieni z pracy to, przede wszystkim, możemy ubiegać się o możliwość ze skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych. Co prawda to niewielka kwota, ale pomoże ona sfinansować podstawowe potrzeby. Pierwsze, co musimy zrobić, to zarejestrować się jako bezrobotny. Po siedmiu dniach od zarejestrowania możemy wnioskować o zasiłek. Mamy szansę otrzymania go, jeśli:

 • w czasie 18 miesięcy pracowaliśmy łącznie minimum 365 dni lub prowadziliśmy firmę;
 • opłacaliśmy regularnie składki ZUS;
 • dostawaliśmy wypłatę w kwocie przynajmniej płacy minimalnej (2600 zł brutto w 2020 roku);
 • nie otrzymaliśmy z Urzędu Pracy propozycji pracy.

Zmiana kwalifikacji lub staż

Kolejnymi korzyściami, które mogą wyniknąć z pomocy ze strony urzędu, jest staż lub przygotowanie zawodowe. Staż może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Dostaniemy wtedy stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Przygotowanie zawodowe natomiast polega na praktycznej nauce zawodu i trwa zwykle 12-18 miesięcy oraz przyuczeniu do pracy, które trwa 3-6 miesięcy. W tym czasie możemy otrzymać również stypendium w wysokości 120% zasiłku.

Rejestracja jako bezrobotny – co trzeba zrobić?

Osoby, które chcą zmienić swoje kwalifikacje, mogą otrzymać propozycję szkolenia grupowego lub indywidualnego. Stanowi to sporą pomoc w znalezieniu nowej pracy. Szkolenie takie nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy. W tym czasie możemy liczyć na zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz stypendium, które nie może być niższe niż 20% zasiłku podstawowego.

Kolejną formą pomocy jest dodatek aktywizacyjny. Przysługuje nam, jeśli znaleźliśmy pracę w wyniku skierowania z urzędu lub z własnej inicjatywy. Warunkiem otrzymania jest podjęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto w Urzędzie pracy możemy otrzymać:

 • poradnictwo zawodowe;
 • pomoc w znalezieniu pracy za granicą;
 • pośrednictwo pracy;
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Rejestracja jako osoba bezrobotna

Po utracie pracy mamy dwie możliwości. Możemy zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

W obydwu przypadkach należy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy – tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Możemy również zarejestrować się przez internet na stronie praca.gov.pl, w tym celu wystarczy jedynie wypełnienie formularza. Po przekazaniu danych otrzymamy termin stawienia się w urzędzie, który wnosi maksymalnie 7 dni roboczych. Musimy wtedy mieć ze sobą wymagane dokumenty. Status osoby bezrobotnej otrzymamy z dniem, kiedy poświadczymy podpisem w odpowiednim urzędzie przekazane dane. Ze względu na pandemię istnieje możliwość rejestracji jedynie za pośrednictwem internetu oraz kontaktu telefonicznego ze strony urzędu.

Rejestracja jako bezrobotny – co trzeba zrobić?

Jakie dokumenty należy dostarczyć do urzędu pracy?

 • dokument tożsamości – dowód lub np. paszport;
 • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania;
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwo pracy;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac.

Jeśli jesteśmy studentami, którzy właśnie skończyli szkołę, to czy możemy zarejestrować się do urzędu po studiach? Oczywiście, możemy to zrobić na takich samych zasadach, jak każda inna osoba. Pod warunkiem, że nie podejmujemy jeszcze żadnej pracy zarobkowej.

Indywidualny Plan Działania

Indywidualny Plan Działania to plan, który ma za zadanie pomóc osobie poszukującej pracy skorzystać ze wszystkich dostępnych na rynku narzędzi w celu jej znalezienia. IPD jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego bezrobotnego, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej.

Rejestracja jako bezrobotny – co trzeba zrobić?

Plan jest przygotowywany przez doradcę zawodowego we współpracy z bezrobotnym. Jeśli jesteśmy zarejestrowanymi bezrobotnymi, nasz IPD zostanie przygotowany nie później niż 60 dni od dnia rejestracji w urzędzie.

W IPD zawarte są m.in.:

 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia;
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy, np. przeglądanie ofert pracy na stronie CBOP;
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą lub innym pracownikiem urzędu pracy;
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek kontaktować się z nami raz na 60 dni w celu monitorowania naszych postępów w szukaniu pracy.

Jedno jest pewne – utrata pracy to nie koniec świata. I chociaż nie jest to przyjemne doświadczenie to warto mieć świadomość, że nie zostajemy z tym problemem sami. Urzędy pracy są bowiem od tego, żeby każdemu bezrobotnemu udzielić odpowiedniej pomocy.

Avatar

 • Anna
 • Opublikowano:
  18 wrz 2020 07:30

  Udostępnij

  Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube