• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Ubezpieczenie

Pakiet Dziecko
Pakiet Dzieci

Pakiet Dziecko/Dzieci to ubezpieczenie, które w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, np. pobytu dziecka w szpitalu, złamania kości, poważnego zachorowania Twojego dziecka lub dzieci w wieku od 1. do 18. roku życia, pozwala na częściowe złagodzenie skutków zaistnienia tego zdarzenia.

Ubezpieczenie Pakiet Zdrowie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Pobyt w szpitalu z innego
powodu niż nieszczęśliwy wypadek
i X Ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innego powodu.

Pakiet Dziecko/Pakiet Dzieci
(kwoty na każde dziecko)

110 zł
dziennie (maks. 19 800 zł) (z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i X Ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Pakiet Dziecko/Pakiet Dzieci
(kwoty na każde dziecko)

220 zł
dziennie (maks. 39 600 zł) (z wyjątkiem pierwszych 2 dni pobytu)

Pobyt na oddziale intensywnej
opieki medycznej (OIOM/OIT)
i X Jeżeli ubezpieczony nie ukończył 75 roku życia to ubezpieczenie obejmuje Pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT).

Pakiet Dziecko/Pakiet Dzieci
(kwoty na każde dziecko)

110 zł
dziennie (maks. 3 300 zł)

Złamanie kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i X Ubezpieczenie obejmuje wszystkie złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Z ubezpieczenia można skorzystać już dzień po starcie ochrony.

Pakiet Dziecko/Pakiet Dzieci
(kwoty na każde dziecko)

grupa I – 500 zł grupa II – 1 300 zł grupa III – 5 000 zł

Świadczenia medyczne i X Wizyty lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, refundacja leków oraz dostarczenie leków.

Pakiet Dziecko/Pakiet Dzieci
(limity na każde dziecko)

TAK

Poważne zachorowanie dziecka i X Ubezpieczenie obejmuje m.in. zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, anemię aplastyczną, nowotwory (złośliwe, przedinwazyjne), łagodne guzy mózgu oraz cukrzycę insulinozależną.

Pakiet Dziecko/Pakiet Dzieci
(kwoty na każde dziecko)

10 000 zł

Odpowiedzialność cywilna dziecka
lub opiekuna prawnego dziecka
i X Wypłata odszkodowania następuje, jeśli dziecko lub jego prawny opiekun w związku ze sprawowaniem opieki, wyrządzi osobie trzeciej szkodę rzeczową lub osobową.

Pakiet Dziecko/Pakiet Dzieci

10 000 zł
Suma ubezpieczenia dla grupy Ubezpieczonych wskazanych we Wnioskopolisie

Rodzaj zdarzenia

Pobyt w szpitalu z innego
powodu niż nieszczęśliwy wypadek
i Ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innego powodu.

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i Ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Pobyt na oddziale intensywnej
opieki medycznej (OIOM/OIT)
i Jeżeli ubezpieczony nie ukończył 75 roku życia to ubezpieczenie obejmuje Pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT).

Złamanie kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
i Ubezpieczenie obejmuje wszystkie złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Z ubezpieczenia można skorzystać już dzień po starcie ochrony.

Świadczenia medyczne i Wizyty lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, refundacja leków oraz dostarczenie leków.

Poważne zachorowanie dziecka i Ubezpieczenie obejmuje m.in. zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, anemię aplastyczną, nowotwory (złośliwe, przedinwazyjne), łagodne guzy mózgu oraz cukrzycę insulinozależną.

Odpowiedzialność cywilna dziecka
lub opiekuna prawnego dziecka
i Wypłata odszkodowania następuje, jeśli dziecko lub jego prawny opiekun w związku ze sprawowaniem opieki wyrządzi osobie trzeciej szkodę rzeczową lub osobową.

Pakiet Dziecko/Pakiet Dzieci (kwoty na każde dziecko)

110 zł
dziennie (maks. 19 800 zł)
(z wyjątkiem pierwszych
2 dni pobytu)

220 zł
dziennie (maks. 39 600 zł)
(z wyjątkiem pierwszych
2 dni pobytu)

110 zł
dziennie (maks. 3 300 zł)

grupa I – 500 zł
grupa II – 1 300 zł
grupa III – 5 000 zł

TAK

10 000 zł

10 000 zł
Suma ubezpieczenia dla grupy Ubezpieczonych wskazanych we Wnioskopolisie

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne oraz limity świadczeń medycznych znajdują się w OWU oraz Regulaminie usług medycznych.
Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o Pakiecie Dziecko/Dzieci

1. Wiek Ubezpieczane dziecko powinno mieć ukończony 1. rok życia i nieukończone 18 lat oraz mieć adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pobyt dziecka w szpitalu W przypadku konieczności hospitalizacji dziecka/dzieci, towarzystwo zapewni świadczenie finansowe za każdy dzień pobytu w szpitalu, licząc od 3. dnia pobytu.
3. Świadczenia medyczne W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych towarzystwo zapewni organizację i pokrycie kosztów wybranych świadczeń medycznych.

Jak długo trwa ochrona?

W przypadku zawarcia konsumenckiej umowy pożyczki ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres, na który została zawarta umowa, w pozostałych przypadkach przez 12 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz skorzystać także bez konieczności zawierania umowy pożyczki.
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0.
14. dzień Początek ochrony z tytułu pobytu
w szpitalu z innych powodów niż
NW oraz zdarzeń medycznych
 
 
 
1. dzień Początek ochrony z tytułu
nieszczęśliwych wypadków
Początek ochrony z tytułu
Pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT)
30. dzień Początek ochrony
z tytułu poważnego
zachorowania dziecka
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
Zawarcie umowy
ubezpieczenia
dzień 0.
1. dzień Początek ochrony z tytułu
nieszczęśliwych wypadków
Początek ochrony z tytułu
Pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT)
30. dzień Początek ochrony
z tytułu poważnego
zachorowania dziecka
 
 
 
 
 
 
14. dzień Początek ochrony z tytułu pobytu
w szpitalu z innych powodów niż
NW oraz zdarzeń medycznych
Koniec ochrony
ubezpieczeniowej
* Dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej z konsumencką umową pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

5 zł wysokość stawki tygodniowej
  21 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet Dziecko
10 zł wysokość stawki tygodniowej
  42 zł wysokość stawki miesięcznej
Pakiet Dzieci (ochrona dla dowolnej liczby dzieci)

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego Pakietu ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek ubezpieczenia. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia albo dzwoniąc na infolinię UNIQA 22 599 95 22. (Dokumenty do pobrania poniżej)
Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online lub wypełnij wniosek papierowy, który znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. (Dokument do pobrania poniżej)
Wyślij wniosek oraz niezbędne dokumenty do: UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem: Obszar Bancassurance. (Nie dotyczy wniosku online)
Po rozpatrzeniu wniosku UNIQA podejmie decyzję dotyczącą świadczenia.
Chcesz skorzystać z Medycznej Platformy Informacyjnej lub potrzebujesz świadczenia medycznego?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

agent
1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.
2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
1) UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;
2) UNIQA TUnŻ S.A z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.
3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.
4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.
5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:
1) prowizję
2) dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.
6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:
1) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 599 95 22 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A.;
2) w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;
3) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub UNIQA TUnŻ S.A, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie.

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.