Co obejmuje ubezpieczenie?

Rodzaj zdarzenia

Pakiet ProviŻycie

Śmierć

8 500 zł

Poważne zachorowanie

5 500 zł

Diagnoza nowotworu złośliwego

Typ I – 12 000 zł
Typ II – 1 200 zł

Diagnoza nowotworu przedinwazyjnego

1 200 zł

Druga Opinia Medyczna

Tak

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia oraz wykaz nowotworów typu I i II znajdują się w OWU oraz Załączniku do OWU. Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o

Pakiecie ProviŻycie

1

Wiek

Z ubezpieczenia może
skorzystać każdy, kto mieszka
w Polsce i nie ukończył 75. roku życia.

2

Wsparcie finansowe

Osoba zawierająca umowę
ubezpieczenia powinna złożyć
oświadczenie o stanie zdrowia.

3

Płatność składki

Dzięki ubezpieczeniu
możesz uzyskać m.in. świadczenie
w przypadku diagnozy nowotworu

Jak długo trwa
ochrona?

W przypadku opłacenia składki za pośrednictwem agenta okres ubezpieczenia to 12, 18 lub 24 miesiące. W przypadku opłacenia składki przelewem bezpośrednio na rachunek TU, okres ubezpieczenia to 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia bez zawierania umowy pożyczki.

Pakiet Antyrak

Zawarcie umowy ubezpieczenia

dzień 0.

30. dzień

początek ochrony z powodu poważnego zachorowania, diagnozy nowotworu przedinwazyjnego lub złośliwego oraz drugiej opinii medycznej

1. dzień

Początek ochrony z tytułu śmierci

Koniec ochrony ubezpieczen-
iowej

* Szczegółowe informacje znajdują się w OWU dla Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Pakiet

ProviŻycie

25 zł

wysokość stawki
miesięcznej

i

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać
z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie,
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) albo dzwoniąc na infolinię UNIQA 22 599 95 22.

(Dokumenty do pobrania poniżej)

1

Wypełnij wniosek online
o wypłatę świadczenia
lub wypełnij wniosek papierowy, który znajduje się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia

(Dokument do pobrania poniżej)

chevron
2

Wyślij wniosek oraz
niezbędne dokumenty

do: UNIQA TUnŻ S.A, ul.
Chłodna 51, 00-867
Warszawa, z dopiskiem:
Obszar Bancassurance.

(Nie dotyczy wniosku online)

chevron
3

Po rozpatrzeniu wniosku
UNIQA podejmie decyzję
dotyczącą świadczenia.

i

Chcesz skorzystać Nowotworowej Platformy Informacyjnej lub potrzebujesz świadczenia medycznego?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

 1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.

 2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;

  • UNIQA TUnŻ S.A z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.

 3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.  Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.

 4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.

 5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:

  • prowizję

  • dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.

 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:

  • ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 599 95 22 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A.;

  • w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;

  • w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub UNIQA TUnŻ S.A, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie.

Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego

Jak się ubezpieczyć?
To proste!

phone

Skontaktuj się ze swoim Doradcą Klienta

callcenter

Skontaktuj się z naszą Infolinią: 600 400 118

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora