Zarząd Provident Polska S.A.

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

Rada nadzorcza Provident Polska S.A.

Marcin Wiesław Nowacki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Przemysław Baranowski
Członek Rady Nadzorczej
Botond Szirmák
Członek Rady Nadzorczej
John Williams
Członek Rady Nadzorczej
Douglas James Kleppen
Członek Rady Nadzorczej
Anthony Francis Steen
Członek Rady Nadzorczej

Struktura organizacyjna Spółki

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Provident Polska S.A. stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Provident Polska S.A. informuje o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji.  Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.  Provident Polska S.A. dostrzega wartość w dochowywaniu standardów w obszarze ładu korporacyjnego i prowadzenia działalności z zachowaniem najwyższej staranności i mając to na uwadze oświadcza, iż spełnia obowiązki wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem poniżej wskazanych Zasad.

Spółka wyjaśnia, że w Spółce obowiązują zasady wynagradzania ustalone zgodnie z przepisami prawa pracy, dotyczące wszystkich zatrudnionych, w tym osób pełniących kluczowe funkcje i członków organu zarządzającego Spółki. W związku z powyższym oraz kierując się zasadą proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki, a także biorąc pod uwagę, iż w ocenie Spółki poniższe zasady nie przyczynią się do wzmocnienia nadzoru nad jej działalnością, Spółka zrezygnowała z kodyfikowania zasad wynagradzania członków organów nadzorującego i zarządzającego w osobnej regulacji wewnętrznej, o treści zaproponowanej w Zasadach Ładu Korporacyjnego, co oznacza odstępstwo od zasad przewidzianych w §28 ust. 1-4,  §29 ust. 3 oraz §30 ust. 1-5. Akcjonariusz Spółki nie wypowiedział się w kwestii dokapitalizowywania Spółki zgodnie z zasadą zawartą w §12 ust.1, Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf