Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A.

§ 1.

Regulamin określa zasady świadczenia przez Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 87.900.00,00 zł, który został wpłacony w całości usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A. pod adresem internetowym www.provident.pl.

 § 2.

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 • Provident – Provident Polska S.A.,
 • Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A.”,
 • Portal - Portal internetowy Provident, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym Provident pod adresem internetowym www.provident.pl oraz www.providentpozyczka.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone  wzajemnymi relacjami,
 • system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
 • świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu,
 • Usługi – usługi świadczone przez Provident drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,
 • Wniosek pożyczkowy – bezpieczny formularz online składający się z pól: imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL, adres email, wysokość wnioskowanej pożyczki, typ pożyczki, rodzaj spłat, informacje o posiadanym majątku, seria i nr dokumentu tożsamości, informacje o zatrudnieniu, informacje o zadłużeniu, wykształcenie będący zgłoszeniem Użytkownika wysłanym do Provident rozumianym jako: chęć uzyskania oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki,
 • Formularz kontaktowy – bezpieczny formularz online składający się co najmniej z następujących pól: imię, nazwisko, adres email, PESEL, nr telefonu będący zgłoszeniem Użytkownika, wysłanym do Provident rozumianym jako chęć uzyskania oferty pożyczkowej ,
 • E-mail zwrotny – email wysłany przez Provident na adres Użytkownika podany we Wniosku pożyczkowym/Formularzu kontaktowym,
 • Pliki „Cookie” - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług.
 • Konto Klienta – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Portalu założone z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracji. Zalogowanie na Koncie Klienta umożliwia dokonywanie zleceń Usług złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu/Konta Klienta. W zakresie dokonywania zleceń Usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt f) – j) wymagane jest przez Użytkownika założenie Konta Klienta. W pozostałym zakresie Usług Użytkownik nie jest zobowiązany do tworzenia Konta Klienta.

 § 3.

1. Na podstawie Regulaminu Provident w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia następujące usługi za pośrednictwem Portalu:

a)      informacje związane z ofertą i działalnością Provident,

b)   adres e-mail – usługa umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika do Provident zapytań związanych z ofertą Provident,

c)      E-mail zwrotny – usługa umożliwiająca Provident potwierdzenie danych,

d)  Wniosek pożyczkowy – usługa umożliwiającą  Użytkownikowi uzyskanie oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki,

e)      założenie Konta Klienta z jednoczesnym złożeniem Wniosku o pożyczkę,

f)       Wprowadzenie danych osobowych,

g)      Wysyłanie wiadomości lub zapytań do Provident,

h)      Podgląd aktualnego stanu zadłużenia Użytkownika,

i)        Podgląd listy pożyczek udzielonych Użytkownikowi oraz ich statusu,

2. Provident świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik korzystający z Portalu musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporzadzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności   składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Portalu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

4. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z zasadami wykorzystywania przez Provident plików Cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików Cookie, które zostały określone w Polityce cookies. 

5. Zalogowanie do Konta Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego loginu („Login”) i hasła („Hasło”). 

6. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu https:// 

7. Połączenie z Kontem Klienta jest szyfrowane.

8. Użytkownik może zaktualizować swoje dane osobowe wprowadzone na Konto Klienta zgodnie z ust.1 pkt f powyżej telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta pod numerem tel. 600 400 101, w wyniku czego Użytkownika zostaną zaktualizowane na Koncie Klienta.

 § 4.

Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: urządzenie podłączone do sieci Internet, korzystające z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.

 § 5.

1. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług Provident, z zastrzeżeniem oferty pożyczkowej otrzymanej w ramach usługi Wniosek pożyczkowy.

2. Provident na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu.

3. Provident zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

4. Provident nie udziela gwarancji lub wyobrażenia zadowolenia z jakości, lub nadawania się do określonego celu, zarówno wyraźnie sformułowanego, jak i domniemanego, ani też żadnej gwarancji lub wyobrażenia, że informacje i materiały zawarte na Portalu są wolne od błędów i pomyłek.

5. Nic na Portalu nie stanowi porad odnośnie inwestowania i nie powinno być uważane za zalecanie kupna, sprzedaży lub utrzymywania jakichkolwiek zabezpieczeń w Provident, ani też kupna jakiegokolwiek produktu finansowego, ani nie stanowi oferty sprzedaży czy też zachęcania do kupna takich zabezpieczeń. Zachowanie w przeszłości nie musi koniecznie stanowić wskazówek na przyszłość.

6. Do granic dozwolonych przez prawo mające zastosowanie, Provident nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie, pośrednie i będące konsekwencją), wynikające z dostępu i użytkowania Portalu, oraz zawartych w nim informacji i materiałów. 

7. Linki zawarte na Portalu prowadzą do witryn sieciowych, które są poza kontrolą Provident, w związku z czym Provident nie ponosi odpowiedzialności za       zawartość każdej z tych witryn, ani za linki zawarte na tych witrynach. Linki pokazane na Portalu zostały wstawione wyłącznie dla wygody Użytkownika i wstawienie jakiegokolwiek linku nie implikuje uznania odpowiedzialności Provident, i Provident nie bierze na siebie odpowiedzialności w związku z zawartością jakiejkolwiek linkowanej strony.

Przechodzenie na jakiekolwiek linkowane strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

§ 6.

1. Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Portalu, są własnością i podlegają kontroli Provident w tym zakresie. Użytkownik może ściągnąć jedną kopię każdego materiału, pokazanego na Provident, wyłącznie dla osobistego lub wewnętrznego użytku, niemającego charakteru komercyjnego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ściągać, publikować powtórnie, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów z tej witryny internetowej dla jakichkolwiek innych celów.

2. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone na Portalu są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi Provident i innych firm. Nic na Portalu nie powinno być traktowane jako przyznanie przez implikację, prawo słuszności lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej, wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Provident, lub trzeciej strony, która jest właścicielem odnośnego znaku handlowego.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Provident wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Provident może uniemożliwić dostęp do tych danych. Provident nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Provident zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Provident ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Provident nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.

 § 7.

1. Provident jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozyskanych od Użytkowników, w tym również danych dotyczących urządzenia z którego korzysta Użytkownik w celu realizacji Usług. Dane przetwarzane są w celach: związanych z zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki, w tym badaniem zdolności kredytowej, marketingowych – w trakcie trwania umowy, jako prawnie uzasadniony interes Provident i za zgodą Użytkownika po  spłacie pożyczki lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia, analitycznych, związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom, dowodowych i archiwizacyjnych, co jest  prawnie uzasadnionym interesem Provident, realizacji obowiązków prawnych, w tym przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych. 

Użytkownikowi przysługuje prawo:

Dostępu do danych oraz ich przeniesienia,

Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Wycofania zgody

Oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ich ochroną.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są każdorazowo przekazywane Użytkownikowi  podczas pozyskiwana danych osobowych Użytkownika.

2. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi  wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi.

3. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 § 8.

1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Provident Usług.

2. Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

a) w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Provident, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa lub w oddziale Pożyczkodawcy albo przesyłką pocztową na adres: Provident Polska S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, lub odpowiedni adres oddziału Pożyczkodawcy,

b) e-mailem na adres: bok@provident.pl lub

c) ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w oddziale Pożyczkodawcy.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Użytkownika, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Użytkownika dotyczące usług świadczonych przez Provident oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Użytkownika, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Użytkownik powinien podpisać protokół.

4. Provident udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Użytkownika. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Spółka wyjaśni Użytkownikowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Użytkownika. Użytkownik może również zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Użytkownikiem a Provident.

§ 9.

Provident zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

 § 10.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio „Politykę Prywatności” dostępną na Portalu.

§ 11.

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 24.05.2018 roku.

 

"Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A"; Pobierz Regulamin, pdf