• Phone600 200 200

  Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A.

§ 1.

Regulamin określa zasady świadczenia przez Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 87.900.00,00 zł, który został wpłacony w całości usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A. pod adresem internetowym www.provident.pl.

 § 2.

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 • Provident – Provident Polska S.A.,
 • Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A.”,
 • Portal - Portal internetowy Provident, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym Provident pod adresem internetowym www.provident.pl oraz www.providentpozyczka.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone  wzajemnymi relacjami,
 • system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
 • świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu,
 • Usługi – usługi świadczone przez Provident drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,
 • Wniosek pożyczkowy – bezpieczny formularz online składający się z pól: imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL, adres email, wysokość wnioskowanej pożyczki, typ pożyczki, rodzaj spłat, informacje o posiadanym majątku, nr i seria dokumentu tożsamości, informacje o zatrudnieniu, informacje o zadłużeniu, wykształcenie będący zgłoszeniem Użytkownika wysłanym do Provident rozumianym jako: chęć uzyskania oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki,
 • Formularz kontaktowy – bezpieczny formularz online składający się co najmniej z następujących pól: imię, nazwisko, adres email, PESEL, nr telefonu będący zgłoszeniem Użytkownika, wysłanym do Provident rozumianym jako chęć uzyskania oferty pożyczkowej ,
 • E-mail zwrotny – email wysłany przez Provident na adres Użytkownika podany we Wniosku pożyczkowym/Formularzu kontaktowym,
 • Pliki „Cookie” - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług.
 • Konto Klienta – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Portalu założone z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracji. Zalogowanie na Koncie Klienta umożliwia dokonywanie zleceń Usług złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu/Konta Klienta. W zakresie dokonywania zleceń Usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt f) – j) wymagane jest przez Użytkownika założenie Konta Klienta. W pozostałym zakresie Usług Użytkownik nie jest zobowiązany do tworzenia Konta Klienta.

 § 3.

 1. Na podstawie Regulaminu Provident w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

a)      informacje związane z ofertą i działalnością Provident,

b)   adres e-mail – usługa umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika do Provident zapytań związanych z ofertą Provident,

c)      E-mail zwrotny – usługa umożliwiająca Provident potwierdzenie danych,

d)  Wniosek pożyczkowy – usługa umożliwiającą  Użytkownikowi uzyskanie oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki,

e)      założenie Konta Klienta z jednoczesnym złożeniem Wniosku o pożyczkę,

f)       Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych,

g)      Wysyłanie wiadomości lub zapytań do Provident,

h)      Podgląd aktualnego stanu zadłużenia Użytkownika,

i)        Podgląd listy pożyczek udzielonych Użytkownikowi oraz ich statusu,

j)        Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca przekazywanie w trybie szyfrowanym danych osobowych do Provident.

2. Provident świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik korzystający z Portalu musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporzadzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności   składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Portalu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

4. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z: (i) zapoznaniem się przez Użytkownika z zasadami wykorzystywania przez Provident plików Cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików Cookie, które zostały określone w załączniku do Regulaminu; (ii) ze zgodą na wykorzystywanie przez Provident plików Cookie. 

5. Zalogowanie do Konta Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego loginu („Login”) i hasła („Hasło”). 

6. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu https:// 

7. Połączenie z Kontem Klienta jest szyfrowane.

 § 4.

Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: urządzenie podłączone do sieci Internet, korzystające z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.

 § 5.

 1. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w     rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług Provident, z zastrzeżeniem oferty pożyczkowej otrzymanej w ramach usługi Wniosek pożyczkowy.
 2. Provident na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu.
 3. Provident zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 4. Provident nie udziela gwarancji lub wyobrażenia zadowolenia z jakości, lub nadawania się do określonego celu, zarówno wyraźnie sformułowanego, jak i domniemanego, ani też żadnej gwarancji lub wyobrażenia, że informacje i materiały zawarte na Portalu są wolne od błędów i pomyłek.
 5. Nic na Portalu nie stanowi porad odnośnie inwestowania i nie powinno być uważane za zalecanie kupna, sprzedaży lub utrzymywania jakichkolwiek zabezpieczeń w Provident, ani też kupna jakiegokolwiek produktu finansowego, ani nie stanowi oferty sprzedaży czy też zachęcania do kupna takich zabezpieczeń. Zachowanie w przeszłości nie musi koniecznie stanowić wskazówek na przyszłość.
 6. Do granic dozwolonych przez prawo mające zastosowanie, Provident nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie, pośrednie i będące konsekwencją), wynikające z dostępu i użytkowania Portalu, oraz zawartych w nim informacji i materiałów. 
 7. Linki zawarte na Portalu prowadzą do witryn sieciowych, które są poza kontrolą Provident, w związku z czym Provident nie ponosi odpowiedzialności za       zawartość każdej z tych witryn, ani za linki zawarte na tych witrynach. Linki pokazane na Portalu zostały wstawione wyłącznie dla wygody Użytkownika i wstawienie jakiegokolwiek linku nie implikuje uznania odpowiedzialności Provident, i Provident nie bierze na siebie odpowiedzialności w związku z zawartością jakiejkolwiek linkowanej strony.

Przechodzenie na jakiekolwiek linkowane strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

§ 6.

 1. Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Portalu, są własnością i podlegają kontroli Provident w tym zakresie. Użytkownik może ściągnąć jedną kopię każdego materiału, pokazanego na Provident, wyłącznie dla osobistego lub wewnętrznego użytku, niemającego charakteru komercyjnego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ściągać, publikować powtórnie, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów z tej witryny internetowej dla jakichkolwiek innych celów.
 2. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone na Portalu są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi Provident i innych firm. Nic na Portalu nie powinno być traktowane jako przyznanie przez implikację, prawo słuszności lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej, wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Provident, lub trzeciej strony, która jest właścicielem odnośnego znaku handlowego.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Provident wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Provident może uniemożliwić dostęp do tych danych. Provident nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Provident zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Provident ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 4. Provident nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.

 § 7.

 1. Provident jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. pozyskanych od Użytkowników, w tym również danych dotyczących urządzenia z którego korzysta Użytkownik w celu realizacji Usług. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej, w celu zarządzania ryzykiem operacyjnym Provident, marketingu produktów i usług administratora danych oraz podmiotów trzecich (za odrębną zgodą Użytkownika), w celach analitycznych, archiwalnych i dowodowych. Odbiorcami danych mogą być biura informacji gospodarczej oraz podmioty z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania (za odrębną zgodą Użytkownika). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
 2. Provident informuje, że w związku ze świadczeniem Usług  drogą elektroniczną Użytkownik będzie otrzymywał od Provident informacje dotyczące zawarcia oraz wykonania umowy pożyczki gotówkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms.
 3. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, Provident może przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms, skierowane do Użytkownika informacje handlowe w rozumieniu przepisu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi  wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Provident ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 5. Provident powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 6. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 § 8.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Provident Usług.
 2. Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

a) w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Provident, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa lub w oddziale Pożyczkodawcy albo przesyłką pocztową na adres: Provident Polska S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, lub odpowiedni adres oddziału Pożyczkodawcy,

b) e-mailem na adres: bok@provident.pl lub

c) ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w oddziale Pożyczkodawcy.

3.   Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Użytkownika, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Użytkownika dotyczące usług świadczonych przez Provident oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Użytkownika, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Użytkownik powinien podpisać protokół.

4.   Provident udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Użytkownika. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Spółka wyjaśni Użytkownikowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Użytkownika. Użytkownik może również zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Użytkownikiem a Provident.

§ 9.

Provident zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

 § 10.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio „Politykę Prywatności” dostępną na Portalu.

§ 11.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.11.2015 r.

 § 12.

Z dniem 21 lipca 2016 r. zmianie uległ par. 8 ust. 4 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 

 Załącznik do Regulaminu – pliki Cookie

Podczas wizyt na stronach Portalu, na Państwa urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych zapisywane są fragmenty kodu zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszym Portalu oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Portal używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują Cookies w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników.

Informacje, które Cookies generują o Państwa aktywności na stronie (włącznie z adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez Użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. Provident nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia o otrzymywaniu Cookies lub żeby przeglądarka blokowała wysyłanie Cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików Cookies należy wybrać opcję "Narzędzia"/"Opcje internetowe"/"Prywatność"/"Zaawansowane"/"Zablokuj pliki Cookie".

Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki Cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję "Narzędzia"/"Opcje internetowe"/"Ogólne"/"Usuń pliki Cookie".

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.


"Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A"; Pobierz Regulamin, pdf

 


Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200 Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.