Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

 

  1. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa lub w oddziale Provident Polska S.A. albo przesyłką pocztową na adres: Provident Polska S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, lub odpowiedni adres oddziału Pożyczkodawcy,
  2. e-mailem na adres: bok@provident.pl lub
  3. ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w oddziale Provident Polska S.A..

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Klienta dotyczące usług świadczonych przez Provident Polska S.A. oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Klient powinien podpisać protokół.

Provident Polska S.A. udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Provident Polska S.A. wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Provident Polska S.A.

Lista Oddziałów Provident Polska S.A.

Nazwa oddziału

Adres

Kod pocztowy

Miasto

1.

Katowice

Chorzowska 146 bud. D

40-101

Katowice

2.

Ostrowiec Świętokrzyski

Traugutta 2

27-400

Ostrowiec Świętokrzyski

3.

Poznań

Kolorowa 10

60-198

Poznań

4.

Stargard Szczeciński

Kard. Stefana Wyszyńskiego 12/8

73-110

Stargard Szczeciński

5.

Warszawa Praga

Al. St. Zjednoczonych 61A

04-028

Warszawa

6.

Wrocław

Powstańców Śląskich 7A

53-332

Wrocław

W przypadku umów zawieranych przez internet, możliwe jest skorzystanie przez klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.