Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

 

  1. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa albo przesyłką pocztową na adres: Provident Polska S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa lub,
  2. e-mailem na adres: bok@provident.pl lub,
  3. ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Klienta dotyczące usług świadczonych przez Provident Polska S.A. oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta.

Provident Polska S.A. udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Provident Polska S.A. wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Provident Polska S.A.

W przypadku reklamacji dotyczących usług płatniczych, Provident Polska S.A. zapewnia Klientowi odpowiedź na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku poprzez wysłanie jej pocztą na adres Klienta. Odpowiedź  na  reklamację  może  zostać  dostarczona  mailowo  tylko  na  wniosek  Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, Provident Polska S.A wyjaśni Klientowi powody opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą  zostać  ustalone  w  celu  rozpatrzenia  reklamacji  i  udzielenia  na  nią  odpowiedzi,  a  także  określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Aby dotrzymać terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, wystarczy wysłać odpowiedź przed upływem tego terminu. 

W przypadku umów zawieranych przez internet, możliwe jest skorzystanie przez klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.