Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

 

  1. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa albo przesyłką pocztową na adres: Provident Polska S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa lub,
  2. e-mailem na adres: bok@provident.pl lub,
  3. ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Klienta dotyczące usług świadczonych przez Provident Polska S.A. oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta.

W przypadku reklamacji dotyczących usług finansowych Provident Polska S.A.  zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Provident Polska S.A. wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Provident Polska S.A.

W przypadku reklamacji dotyczących usług płatniczych, Provident Polska S.A.  zgodnie z ustawą o usługach płatniczych zapewnia Klientowi odpowiedź na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku poprzez wysłanie jej pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona mailowo  tylko  na  wniosek  Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, Provident Polska S.A wyjaśni Klientowi powody opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone  w  celu  rozpatrzenia  reklamacji  i  udzielenia  na  nią  odpowiedzi,  a  także  określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Aby dotrzymać terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, wystarczy wysłać odpowiedź przed upływem tego terminu.

W przypadku reklamacji dotyczących usług niefinansowych Provident Polska S.A. zgodnie z ustawą o prawach konsumenta zapewnia Klientowi odpowiedź na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana  Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta.  

W przypadku umów zawieranych przez internet, możliwe jest skorzystanie przez klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr