Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres ubezpieczenia

Pakiet

ŻyjZdrowo


(ubezpieczenie dla Ciebie)
Pakiet

ŻyjZdrowo Plus


(ubezpieczenie dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Pobyt w szpitalu z innego powodu niż Nieszczęśliwy

120 zł dziennie
(maks 21 600 zł)

120 zł dziennie
(maks 21 600 zł)
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Pobyt w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

240 zł dziennie
(maks 43 200 zł)

240 zł dziennie
(maks 43 200 zł)
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT)

120zł dziennie
(maks 3600 zł)

120zł dziennie
(maks 3600 zł)
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Złamania kości w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

grupa I – 500 zł
grupa II – 1500 zł
grupa III – 5000 zł

grupa I – 500 zł
grupa II – 1500 zł
grupa III – 5000 zł
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Usługi medyczne

check

check
(dla Ciebie lub osoby bliskiej)

Śmierć ubezpieczonego

8 500 zł

8 500 zł
(z tytułu Twojej śmierci)

Poważne zachorowanie

5 500 zł

5 500 zł
(dla Ciebie)

Diagnoza nowotworu złośliwego

Typ I – 12 000 zł
Typ II – 1 200 zł

 

Typ I – 12 000 zł
Typ II – 1 200 zł
(dla Ciebie)

Diagnoza nowotworu przedinwazyjnego

1 200 zł
1 200 zł
(dla Ciebie)

Druga Opinia Medyczna

check
check
(dla Ciebie)

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia oraz wykaz nowotworów typu I i II znajdują się w OWU oraz Załączniku do OWU.
Provident Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A.

Co warto wiedzieć o

Pakiecie ŻyjZdrowo/ŻyjZdrowo Plus

1

Wiek

Z ubezpieczenia może
skorzystać każdy, kto mieszka
w Polsce
i nie ukończył 75. roku życia.

chevron
2

Stan zdrowia

Osoba ubezpieczana powinna
złożyć oświadczenie o stanie
zdrowia.

chevron
3

Wsparcie finansowe

Dzięki ubezpieczeniu możesz
uzyskać świadczenie w
przypadku diagnozy nowotworu.

Jak długo trwa
ochrona?

W przypadku opłacenia składki za pośrednictwem agenta okres ubezpieczenia to 12, 18 lub 24 miesiące. W przypadku opłacenia składki przelewem bezpośrednio na rachunek TU, okres ubezpieczenia to 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia*.

Możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia bez zawierania umowy pożyczki.

Pakiet ŻyjZdrowo

Zawarcie umowy ubezpieczenia

dzień 0.

14. dzień

Początek ochrony z tytułu pobytu w szpitalu z innych powodów niż NW oraz zdarzeń medycznych

1. dzień

Początek ochrony z tytułu śmierci, nieszczęśliwych wypadków, Pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM/OIT)

30. dzień

Początek ochrony z tytułu poważnego zachorowania, diagnozy nowotworu przedinwazyjnego lub złośliwego oraz drugiej opinii medycznej

Koniec ochrony ubezpieczen-
iowej

* Szczegółowe informacje znajdują się w OWU dla Klientów Providenta.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Pakiet

ProviŻyj Zdrowo

50 zł

wysokość stawki
miesięcznej

Pakiet

ProviŻyj Zdrowo Plus

67 zł

wysokość stawki
miesięcznej

(ochrona dla Ciebie i 1 osoby bliskiej, tj. dziecko, partner, małżonek albo rodzic)

i

Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia, na jaki jest zawierana umowa ubezpieczenia, oraz wybranego ubezpieczenia i jest obliczana na podstawie powyższych stawek. Składka jest płatna jednorazowo w zależności od okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak skorzystać
z ubezpieczenia?

Upewnij się, że zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Można to sprawdzić we Wnioskopolisie,
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) albo dzwoniąc na infolinię UNIQA 22 599 95 22.

(Dokumenty do pobrania poniżej)

1

Wypełnij wniosek online
o wypłatę świadczenia
lub wypełnij wniosek papierowy, który znajduje się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia

(Dokument do pobrania poniżej)

chevron
2

Wyślij wniosek oraz
niezbędne dokumenty

UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A,
ul. Chłodna 51, 00-867
Warszawa, z dopiskiem:
Obszar Bancassurance.

(Nie dotyczy wniosku online)

chevron
3

Po rozpatrzeniu wniosku
UNIQA podejmie decyzję
dotyczącą świadczenia.

i

Chcesz skorzystać Nowotworowej Platformy Informacyjnej lub Medycznej Platformy Informacyjnej lub potrzebujesz świadczenia medycznego?
Zadzwoń pod numer 22 575 95 97
(Całodobowa infolinia medyczna 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Informacja dotycząca
agenta ubezpieczeniowego

 1. Agent ubezpieczeniowy Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (00-189), dalej: Provident Polska.

 2. Provident Polska działa jako agent ubezpieczeniowy i wykonuje czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51;

  • UNIQA TUnŻ S.A z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.

 3. Provident Polska wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11235060/A. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.  Wpis do rejestru agentów można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane, tj. numer wpisu oraz nazwę agenta.

 4. Provident Polska nie ma akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani też żaden zakład ubezpieczeń nie ma akcji/ udziałów Provident Polska uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników.

 5. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Provident Polska otrzymuje następujące wynagrodzenie:

  • prowizję

  • dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie agencyjnej, którego otrzymanie uzależnione jest od wskaźnika jakości portfela.

 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez Towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z Klientem. Reklamacje można składać w następujący sposób:

  • ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 599 95 22 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce odpowiednio UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A.;

  • w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;

  • w formie pisemnej – osobiście w siedzibie odpowiednio UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub UNIQA TUnŻ S.A, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa albo drogą pocztową na ten adres, z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie.

Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego

Jak się ubezpieczyć?
To proste!

phone

Skontaktuj się ze swoim Doradcą Klienta

callcenter

Skontaktuj się z naszą Infolinią: 600 400 118

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora