Emerytura dla matek 4 dzieci

Wokół tematu związanego z emeryturą dla matek czwórki dzieci pojawiło się wiele mitów i niejasności. Wątpliwości budzą zagadnienia związane z tym, kto może otrzymywać takie świadczenie i jakie warunki należy spełnić, aby móc je uzyskać. Poniżej wszystkie najważniejsze i aktualne fakty związane z tym programem. W tekście zawarliśmy między innymi informacje o tym, jakie dokumenty należy dostarczyć podczas wnioskowania o takie wsparcie. Wyjaśniamy także, w jakich sytuacjach ojciec dzieci może ubiegać się o tego typu pomoc.

Dla kogo jest emerytura MAMA 4 PLUS?

Emerytura dla matek 4 dzieci

Program MAMA 4 PLUS skierowany jest przede wszystkim do matek. W niektórych sytuacjach mogą z niego korzystać również ojcowie. Dzieje się tak, jeśli wychowali oni samotnie co najmniej czworo dzieci. Chodzi tu o okoliczności takie jak śmierć matki lub odejście od rodziny. W wyniku takiej sytuacji to na drugim z rodziców spoczywa cała odpowiedzialność związana z opieką, utrzymaniem i wsparciem finansowym nieletnich. Bardzo często takie okoliczności uniemożliwiają normalną, czyli pełnoetatową pracę zarobkową. Stąd też pojawił się pomysł na wsparcie takich osób. 

Co mówią statystyki na temat rodziców co najmniej czwórki dzieci? Rok temu z programu skorzystało ponad 66 tysięcy osób. Od początku działania świadczenia zakłady emerytalno-rentowe wypłaciły już ponad 1,22 mld zł.1 Zapotrzebowanie jest więc spore. 

Emerytura dla matek 4 dzieci – kryteria w 2022 roku

Pierwszym kryterium jest wiek osoby, która będzie pobierać świadczenie uzupełniające. Wsparcie w ramach programu należy się więc matkom po 60. roku życia.2 Oprócz tego mogą z niego skorzystać ojcowie, którzy skończyli 65 lat, a opieka nad rodziną spadła na ich barki po śmierci matki lub w efekcie zaprzestania wychowania przez nią dzieci. To szansa na wsparcie i zapewnienie odpowiednich środków tym, którzy nie mogli pracować ze względu na dzieci. Jeżeli sytuacja zostanie odpowiednio udokumentowana, można wnioskować o taką emeryturę.

Czy tylko matka biologiczna może być beneficjentem? Zgodnie z przepisami takie wsparcie przysługuje także matce dziecka przysposobionego. Programem jest objęta też kobieta, która opiekowała się pociechą w ramach rodziny zastępczej. Świadczenie przysługuje ponadto matkom dzieci swojego współmałżonka. Warto mieć to na uwadze. Co ważne, świadczenie MAMA 4+ może również zostać wstrzymane.2

Emerytura matczyna – czy dla każdej mamy czwórki dzieci? Kto jej nie uzyska?

Niestety nie każdy może otrzymać takie świadczenie. Środki takie przeznaczone są dla tych, którzy nie nabyli prawa do emerytury. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba pobiera rentę lub emeryturę niższą od najniższej emerytury. W takiej sytuacji przysługuje im odpowiednie wyrównanie do takiej kwoty

Kto jeszcze nie uzyska emerytury dla matki 4 dzieci w 2022 roku? Wykluczone są osoby, które (według urzędu) uzyskują dochód umożliwiający dokonanie opłat i zakup niezbędnych rzeczy do funkcjonowania. 

Podczas rozpatrywania poszczególnych wniosków, każdy z aspektów zostanie oddzielnie poddany analizie. Dlatego też trzeba poinformować urząd o wszystkich ewentualnych źródłach dochodu. Należy również zebrać i przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty. Niedopełnienie tych formalności może skutkować nieprzyznaniem świadczenia. 

Emerytura dla mamy czwórki dzieci – czy tylko dla Polek?

 

Pieniądze przyznawane są osobom mieszkającym w Polsce. Powinny one przez co najmniej 10 lat mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Polski. 2 W skrócie – rozliczać się w kraju z podatków. Oczywiście podczas starania się o emeryturę dla matki 4 dzieci trzeba będzie potwierdzić te fakty.

O takie środki mogą wnioskować obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i cudzoziemcy, przebywający legalnie na terytorium RP. Pieniądze mogą pobierać również ci, którzy posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP i są obywatelami państw członkowskich UE. Tak samo jest z osobami z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Kto jeszcze może nie otrzymać świadczenia MAMA 4 PLUS?

Niekiedy spełnienie wszystkich powyżej wymienionych wymogów może być niewystarczające do tego, aby otrzymywać środki wsparcie z programu MAMA 4 PLUS. Pieniędzy takich nie uzyska matka, która pozbawiona została przez sąd władzy rodzicielskiej lub kiedy władza rodzicielska została ograniczona. 2

Nie jest to również wsparcie dla rodziców, którzy umieścili swoje dzieci w rodzinie zastępczej. Organ emerytalno-rentowny może odmówić przyznania świadczenia osobom tymczasowo aresztowanym oraz pozbawionym wolności.

Z grona takich rodziców wykluczeni są również ci, którzy będą przebywać w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających. Do grupy ludzi wyłączonych z programu MAMA 4+ są osoby, które otrzymują już świadczenie wyższe od emerytury minimalnej.

Ważna wskazówka: przy obliczaniu dochodu ZUS bierze pod uwagę tylko to, co otrzymuje wnioskujący. Dochodem takim nie jest majątek taki jak mieszkanie czy samochód. Nie są one brane pod uwagę.

Każda osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powinna zawiadomić ZUS o wszelkich okolicznościach wpływających na prawo do zmiany tego świadczenia oraz jego wysokość. Taka okoliczność ma miejsce wtedy, kiedy otrzymująca emeryturę MAMA 4 PLUS:

zacznie osiągać dodatkowy dochód;
uzyska prawo do innego świadczenia;
podejmie zatrudnienie.

Mama 4+, czyli na jaką emeryturę można liczyć?

 

Miesięczne wsparcie wynosi tyle, ile w danej chwili najniższa emerytura wypłacana przez organ emerytalno-rentowy – przykładowo ZUS oraz KRUS. W 2022 roku jej wartość to 1338,44 zł brutto. 3 W związku z tym emerytura MAMA 4 PLUS wynosi w tym roku minimum 1217,98 zł netto (“na rękę”). Warto pamiętać, że kwota ta jest waloryzowana i z biegiem lat jest podwyższana. 

O wsparcie mogą ubiegać się też osoby, które pobierają niższą emeryturę niż jej ustawowo określona minimalna kwota. Wówczas dodatek pieniężny z MAMA 4+ wyrówna różnicę pomiędzy otrzymywanymi środkami, a należnymi. 

Przykład: Matka z 4 dzieci, która pobiera świadczenie w wysokości 900 zł netto i spełnia warunki do program emerytalnego MAMA 4+, otrzyma comiesięczne wyrównanie. Jej dodatek będzie wynosił wówczas 317, 98 zł. 

Wniosek – krok po kroku, co należy zrobić

Przede wszystkim trzeba wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. Dokument taki należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania organu emerytalno-rentowego. Szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić prawidłowo umieszczone są na stronie głównej www.zus.pl. Wsparcie można uzyskać też w stacjonarnych placówkach ZUS-u.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o świadczenie z programu MAMA 4+? Tak naprawdę wszystko może się przydać. Dlatego warto zbierać różne dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej, osobistej, majątkowej oraz materialnej. W przypadku wątpliwości można pytać i prosić urzędników o pomoc – warto skorzystać z takiej opcji. Przed udaniem się do urzędu z odpowiednim wnioskiem, zrób listę dokumentów i zaświadczeń, które w Twoim przypadku będą wymagane.

Do wniosku o emeryturę dla mam 4 dzieci należy dołączyć:

numery PESEL dzieci;
oświadczenie o swojej sytuacji – informacje o zarobkach, wydatkach, liczebności rodziny, potwierdzenie urodzenia co najmniej 4 dzieci, 
zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie;
dokumenty dotyczące wszystkich pobieranych świadczeń;
orzeczenie sądowe o przyznaniu opieki zastępczej (jeśli je wydano).

Pełną listę dostępnych dokumentów można znaleźć na stronie ZUS. 

W sytuacji, kiedy dzieci zostały porzucone przez matkę lub doszło do jej zgonu, także konieczne jest potwierdzenie takiego faktu i podanie odpowiednich dat. To bardzo ważne wtedy, kiedy o takie świadczenie ubiega się ojciec dzieci, który podczas nieobecności lub braku matki sprawował opiekę nad małoletnimi.

Dodatkowo wymagana jest specjalna klauzula dotycząca odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Każdy, kto jest zainteresowany tym tematem i potrzebuje odniesienia w postaci konkretnych przepisów, może sięgnąć do Ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 303).

Emerytura MAMA 4 PLUS – wyrównanie szans

Wychowanie czwórki dzieci wiąże się z masą wyrzeczeń. Bardzo często jest to rezygnacja z kariery zawodowej oraz pracy zarobkowej. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi wsparcie pieniężne w postaci świadczenia MAMA 4 PLUS, które w 2022 roku uległo zwiększeniu. Mogą się o nie starać zarówno matki co najmniej 4 dzieci, jak i – w szczególnych przypadkach – ojcowie. Warto spróbować złożyć taki wniosek, by odciążyć rodzinę finansowo. 

Trzeba mieć również na uwadze, że wsparcie może zostać wstrzymane. Dzieje się tak m.in. gdy rodzic pobierający emeryturę dla mam z 4 dzieci podejmie pracę zarobkową. Należy o tym pamiętać i starać się zaplanować budżet domowy w najbardziej optymalny sposób

Przeczytaj także: 
Pożyczka lub kredyt dla emeryta. Dla kogo i kiedy?
Jaki rodzaj ogrzewania bardziej się opłaca?
Czy można ubezpieczyć psa lub kota?

Bibliografia:
1. https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-to-przejaw-solidarnosci-spolecznej-ponad-66-tys-osob-ze-wsparciem-w-2021-r
2. https://www.zus.pl/-/rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace-mama-4 
3. https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych 
4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000303 

 
Avatar

  • Anna
  • Opublikowano:
    01 gru 2022 09:02

    Udostępnij

    Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube