Emerytura dla matek 4 dzieci – ile w 2020?

Wokół tematu związanego z emeryturą dla matek czwórki dzieci pojawiło się wiele mitów i niejasności. Wątpliwości budzą zagadnienia związane z tym, kto może otrzymywać takie świadczenie i jakie warunki należy spełnić, aby móc je uzyskać. Poniżej wszystkie najważniejsze i aktualne fakty związane z tym programem. W tekście zawarliśmy między innymi informacje o tym, jakie dokumenty należy dostarczyć podczas wnioskowania o takie wsparcie. Wyjaśniamy także, w jakich sytuacjach ojciec dzieci może ubiegać się o tego typu pomoc.

Komu przysługuje emerytura dla matek 4 dzieci?

Emerytura dla matek 4 dzieci

Program mama 4 plus skierowany jest przede wszystkim do matek. Ale w niektórych sytuacjach mogą z niego korzystać również ojcowie. Dzieje się tak, jeśli wychowali oni samotnie co najmniej czworo dzieci. Chodzi tu o okoliczności takie jak śmierć matki lub odejście od rodziny. W wyniku takiej sytuacji to na drugim z rodziców spoczywa cała odpowiedzialność związana z opieką, utrzymaniem i wsparciem finansowym nieletnich. Bardzo często takie okoliczności uniemożliwiają normalną, czyli pełnoetatową pracę zarobkową. Stąd pojawił się pomysł na wsparcie takich osób. Co mówią statystyki na temat rodziców conajmniej czwrórki dzieci? Ile osób kwalifikuje się do tego, aby otrzymywać emeryturę mama cztery plus?

Aktualnie w Polsce mamy 53,5 tys. rodzin, w których wychowywało się minimum czworo rodzeństwa. Z tego około 3 tys. rodziców opiekowało się aż 8 dzieci. Wsparcia będzie więc sporo. Łącznie program ten ma kosztować nasze państwo niecały 1 mld zł, a skorzysta z niego ponad 80 tys. osób [1].

Jakie warunki dla emerytury dla matek z 4 dzieci?

Pierwszym kryterium jest wiek osoby, która będzie pobierać świadczenie uzupełniające. Jest on identyczny z tym, jaki obowiązuje przy standardowym świadczeniu. Tutaj nic nie ulega zmianie. Wsparcie w ramach programu należy się więc matkom po 60 roku życia. Oprócz tego mogą z niego skorzystać ojcowie, którzy skończyli 65 lat, a opieka nad rodziną spadła na ich barki po śmierci matki lub w efekcie długotrwałego zaprzestania wychowania przez nią dzieci. To szansa na wsparcie i zapewnienie odpowiednich środków tym, którzy nie mogli pracować ze względu na dzieci. Jeżeli sytuacja zostanie odpowiednio udokumentowana, można wnioskować o taką emeryturę.

Czy tylko matka biologiczna może być beneficjentem? Zgodnie z przepisami takie wsparcie przysługuje także matce dziecka przysposobionego. A także tej, która opiekowała się nim w ramach rodziny zastępczej. Nie kwalifikują się tu osoby, które sprawowały opiekę w ramach zawodowych rodzin zastępczych. Świadczenie przysługuje ponadto matkom dzieci swojego współmałżonka. Warto mieć to na uwadze.

Emerytura matczyna – czy dla każdej mamy czwórki dzieci? Kto jej nie uzyska?

Niestety nie każdy może otrzymać takie świadczenie. Środki takie przeznaczone są dla tych, którzy nie nabyli prawa do emerytury. Jednocześnie mogą o nie wnioskować ci, którzy pobierają rentę lub emeryturę niższą od najniższej emerytury. W takiej sytuacji przysługuje im odpowiednie wyrównanie do takiej kwoty. Tu także dotyczy to matek oraz ojców, którzy opiekowali się dziećmi przy zachowaniu określonych warunków.

Poza tym wnioskujący o takie pieniądze nie mogą uzyskiwać dochodu, który pozwala na dokonanie opłat i zakup rzeczy niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Podczas rozpatrywania poszczególnych wniosków, każdy z aspektów zostanie oddzielnie poddany analizie. Dlatego trzeba poinformować urząd o wszystkich ewentualnych źródłach dochodu. Należy też zebrać i przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty. Niedopełnienie tych formalności może skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

Emerytura dla mamy czwórki dzieci – czy tylko dla Polek?

Emerytura dla matek 4 dzieci

Pieniądze przyznawane są osobom mieszkającym w Polsce. Powinny one przez co najmniej 10 lat mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Polski. W skrócie – rozliczały się w kraju z podatków. Oczywiście podczas starania się o emeryturę trzeba będzie potwierdzić te fakty.

O takie środki mogą wnioskować obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i cudzoziemcy przebywający legalnie na terytorium RP. Pieniądze mogą pobierać również ci, którzy posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP i są obywatelami państw członkowskich UE. Tak samo jest z osobami z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Kto może nie otrzymać świadczenia mama 4 plus?

Niekiedy spełnienie wszystkich powyżej wymienionych wymogów może być niewystarczające do tego, aby otrzymywać środki. Pieniędzy takich nie uzyska matka, która pozbawiona została przez sąd władzy rodzicielskiej lub kiedy taka władza rodzicielska została ograniczona. Nie jest to również wsparcie dla rodziców, którzy umieścili swoje dzieci w rodzinie zastępczej. Organ emerytalno-rentowny może odmówić przyznania świadczenia osobom tymczasowo aresztowanym oraz pozbawionym wolności.

Z grona takich rodziców wykluczeni są również ci, którzy będą przebywać w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.

Sytuacje tego typu pozbawiają rodzica prawa do emerytury. Przysługuje ona tylko tym, którzy przez odpowiedni czas i wzorowo zajmowali się dziećmi. Świadczenie takie nie jest przyznawane wszystkim automatycznie. Może również zostać wstrzymane.

Czy matka lub ojciec dzieci już dorosłych mogą otrzymać takie pieniądze? Jak najbardziej tak, wiek dzieci czy ich dochody nie są tu brane pod uwagę. Warto o tym pamiętać.

Osoby, które otrzymują już świadczenie wyższe od emerytury minimalnej, nie uzyskają dodatkowego rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Ważna wskazówka – przy obliczaniu dochodu ZUS bierze pod uwagę tylko to, co otrzymuje wnioskujący. Dochodem takim nie jest też majątek taki jak mieszkanie czy samochód. Nie są one brane pod uwagę.

Każda osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powinna zawiadomić ZUS o wszelkich okolicznościach wpływających na prawo do zmiany tego świadczenia oraz jego wysokość. Taka okoliczność ma miejsce wtedy, kiedy otrzymująca emeryturę mama 4 plus:

  • zacznie osiągać dodatkowy dochód,
  • uzyska prawo do innego świadczenia,
  • podejmie zatrudnienie.

Mama 4+, czyli na jaką emeryturę można liczyć?

Emerytura dla matek 4 dzieci

Kwota ta najprawdopodobniej będzie co roku waloryzowana. Miesięczne wsparcie wynosi tyle, ile w danej chwili najniższa emerytura wypłacana przez organ emerytalno-rentowy – przykładowo ZUS oraz KRUS. Dlatego, jeżeli chcesz sprawdzić, ile pieniędzy możesz otrzymać, dowiedz się, na jakim poziomie jest minimalna emerytura. Aktualnie wartość takiego świadczenia wynosi 1200 zł brutto. Ewentualnie są to nieco mniejsze pieniądze, które stanowią dopełnienie takiej wartości.

Wniosek – krok po kroku co należy zrobić

Przede wszystkim trzeba wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. Dokument taki należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania organu emerytalno-rentowego. Szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić prawidłowo umieszczone są na stronie głównej www.zus.pl. Wsparcie można uzyskać też w stacjonarnych placówkach ZUS-u.

Każdy z wniosków zawiera całą listę informacji, wiele z nich musi być poparte odpowiednimi zaświadczeniami. Dodatkowo wymagana jest specjalna klauzula dotycząca odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Każdy, kto jest zainteresowany tym tematem i potrzebuje odniesienia w postaci konkretnych przepisów, może sięgnąć do Ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 303).

Emerytura matczyna – jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Tak naprawdę mamy całą listę zaświadczeń, które należy dostarczyć podczas wnioskowania o emeryturę dla matek. Przede wszystkim będą to dokumenty od właściwego urzędu skarbowego. Takie, które potwierdzą źródła osiąganych dochodów lub przychodów, a także ich wysokość. Ważne jest ponadto zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie lub prowadzenie działalności zarobkowej. Udokumentować należy pobieranie przez wnioskodawcę wszelkich innych świadczeń pieniężnych.

Dodatkowo rolnicy muszą udać się do urzędu gminy po dokument potwierdzający wielkość i rodzaj prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego. Sam wnioskodawca także oświadcza wysokość dochodu pochodzącego z tego źródła.

Do swojego wniosku o emeryturę dla mam należy załączyć ważne oświadczenie. To w nim muszą znaleźć się informacje, które będą potwierdzać ważne okoliczności. Oprócz kwestii finansowej ważne jest potwierdzenie:

  • wychowania co najmniej czworga dzieci,
  • urodzenia co najmniej czworga dzieci,
  • nieposiadania (lub posiadania) przerw w wychowywaniu dzieci, ich długości i przyczyn wystąpienia.

W sytuacji, kiedy dzieci zostały porzucone przez matkę lub doszło do jej zgonu, także konieczne jest potwierdzenie takiego faktu i podanie odpowiednich dat. To bardzo ważne wtedy, kiedy o takie świadczenie ubiega się ojciec dzieci, który podczas nieobecności lub braku matki sprawował opiekę nad małoletnimi.

Każdy, kto decyduje się na złożenie takiego wniosku o świadczenie i chce uzyskać emeryturę dla matek czwórki dzieci, powinien poświadczyć swoje zamieszkanie na terytorium RP. To kolejny ważny punkt, o którym nie można zapomnieć.

Tak naprawdę wszystko może się przydać. Dlatego zbieraj różne dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej, osobistej, majątkowej oraz materialnej. Oczywiście, w przypadku wątpliwości możesz pytać i prosić urzędników o pomoc. Warto skorzystać z takiej opcji. Przed udaniem się do urzędu z odpowiednim wnioskiem, zrób listę dokumentów i zaświadczeń, które w twoim przypadku będą wymagane.

Emerytura mama 4 plus – wyrównanie szans 

Wychowanie czwórki dzieci wiąże się z masą wyrzeczeń. Bardzo często jest to rezygnacja z kariery zawodowej oraz pracy zarobkowej. W przyszłości skutkuje to zdecydowanie niższym świadczeniem emerytalnym lub jego całkowitym brakiem. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi wsparcie pieniężne w postaci świadczenia mama 4 plus. Zazwyczaj jest ono wypłacane przez ZUS. Trzeba mieć również na uwadze, że wsparcie może zostać wstrzymane w wielu różnych sytuacjach. Między innymi wtedy, kiedy rodzic pobierający taką emeryturę podejmie pracę zarobkową.

Avatar

Admin

Opublikowano:
22 mar 2020 11:56

Udostępnij

Face Book GoldenLine LinkedIn Twitter Youtube