• Phone 600 200 200

    Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem danych Użytkowników Aplikacji, w tym również danych dotyczących urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu realizacji Usług jest Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa), wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000, 00 zł, który został wpłacony w całości.

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl, telefonicznie pod numerem 600 400 101 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody oraz na podstawie przepisów prawa i prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w następujących celach:

  • związanych z zawarciem i wykonaniem umowy Świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym użytkowania Aplikacji;
  • dokonania wstępnej oceny zdolności kredytowej, sprawdzenia dostępności oferty pożyczkowej i udzielenia odpowiedzi poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy - w przypadku wysłania przez Panią/Pana przy użyciu Aplikacji zapytania o ofertę pożyczki;
  • marketingowych, z wykorzystaniem profilowania – w trakcie trwania umowy, jako prawnie uzasadniony interes Provident i za zgodą Użytkownika po spłacie pożyczki lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia;
  • analitycznych, związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom, dowodowych i archiwizacyjnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Provident.

Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)

Pani/Pana dane będą przekazywane do podmiotów przetwarzających, znajdujących się w Wielkiej Brytanii, Indiach i Stanach Zjednoczonych tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, przekazywanie danych odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy, tzw. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące zastosowanych środków ochrony składając wniosek na dane kontaktowe wskazane powyżej.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas składania wniosku o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy pożyczki. Po Rejestracji w Aplikacji zbierane są również dane cyfrowe, np. ID urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy pożyczki lub innych tytułów;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona;
  • historia i treść kontaktów z Doradcą Klienta Provident prowadzonych z użyciem Aplikacji będzie przechowywana przez rok daty kontaktu lub od zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną w Aplikacji.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W przypadku wysłania przez Panią/Pana przy użyciu Aplikacji zapytania o ofertę pożyczki, decyzję o możliwości udzielenia pożyczki Administrator podejmuje w sposób zautomatyzowany, (bez wpływu człowieka). Skutkiem tego jest automatyczne przekazanie sprawy do dalszej obsługi albo odmowa udzielenia pożyczki. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany poprzez dane kontaktowe wskazane powyżej.


Wersja 25.01.2021

Obsługa Klienta

Numer telefonu: 600 200 200
Email: bok@provident.pl

FAQ

W razie jakichkolwiek wątpliwości tu znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy zaufaną organizacją, która cieszy się 20-letnią historią pomagania swoim Klientom.