Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A.
                                                                                        

                                                                                                1

Regulamin określa zasady świadczenia przez Provident Polska S.A. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 87.900.000,00 zł, który został wpłacony w całości, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A. pod adresem internetowym www.provident.pl.

                                                                                                2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Provident - Provident Polska S.A.,
  • Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A.”,
  • Portal - Portal internetowy Provident Polska S.A., będący systemem stron www posadowionych na serwerze internetowym Provident pod adresem internetowym www.provident.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami,
  • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia  16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
  • Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu,
  • Usługi – usługi świadczone przez Provident drogą elektroniczną , o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
  • Formularz kontaktowy – bezpieczny formularz online składający się z co najmniej 5 pól: imię nazwisko, adres email, PESEL, adres email będący zgłoszeniem Użytkownika wysłanym do Provident rozumianym jako chęć uzyskania oferty pożyczkowej.
  • Email zwrotny – email wysłany przez Provident na adres Użytkownika podany w Formularzu kontaktowym.
                                                                                                3

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Provident w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

a. informacje związane z ofertą i działalnością Provident, 
b. adres email – usługa umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika do Provident zapytań związanych z ofertą Provident,
c. formularz kontaktowy – usługa umożliwiającą przekazywanie w połączeniu szyfrowanym danych osobowych do Provident,
d. email zwrotny – usługa umożliwiająca potwierdzenie danych wpisanych przez  Użytkownika w Formularzu kontaktowym. 

2. Provident świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Użytkownik korzystający z Portalu musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Portalu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

                                                                                                4

Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.
 
                                                                                                5

1. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług Provident.
2. Provident na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu.
3. Provident zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
4. Provident nie udziela się gwarancji lub wyobrażenia zadowolenia z jakości, lub nadawania się do określonego celu, braku naruszenia tytułu, zarówno wyraźnie sformułowanego, jak i domniemanego, ani też żadnej gwarancji lub wyobrażenia, że informacje i materiały zawarte na Portalu są wolne od błędów i pomyłek. 
5. Nic na Portalu nie stanowi porad odnośnie inwestowania i nie powinno być uważane za zalecanie kupna, sprzedaży lub utrzymywania jakichkolwiek zabezpieczeń w Provident, ani też kupna jakiegokolwiek produktu finansowego, ani nie stanowi oferty sprzedaży czy też zachęcania do kupna takich zabezpieczeń. Zachowanie w przeszłości nie musi koniecznie stanowić wskazówek na przyszłość. 
6. Do granic dozwolonych przez prawo mające zastosowanie, Provident nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie, pośrednie i będące konsekwencją), wynikające z dostępu i użytkowania Portalu, oraz zawartych w nim informacji i materiałów. 
7. Linki zawarte na Portalu prowadzą do witryn sieciowych, które są poza kontrolą Provident, w związku z czym Provident nie ponosi odpowiedzialności za zawartość każdej z tych witryn, ani za linki zawarte na tych witrynach. Linki pokazane na Portalu zostały wstawione wyłącznie dla wygody Użytkownika i wstawienie jakiegokolwiek linku nie implikuje uznania odpowiedzialności Provident, i Provident nie bierze na siebie odpowiedzialności w związku z zawartością jakiejkolwiek linkowanej strony. Przechodzenie na jakiekolwiek linkowane strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

                                                                                                  6

1. Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Portalu, są własnością i podlegają kontroli Provident w tym zakresie. Użytkownik może ściągnąć jedną kopię każdego materiału, pokazanego na Portalu, wyłącznie dla osobistego lub wewnętrznego użytku, niemającego charakteru komercyjnego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ściągać, publikować powtórnie, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów z tej witryny internetowej dla jakichkolwiek innych celów. 
2. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone na Portalu są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi Provident i innych firm. Nic na Portalu nie powinno być traktowane jako przyznanie przez implikację, prawo słuszności lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej, wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Provident, lub trzeciej strony, która jest właścicielem odnośnego znaku handlowego.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Provident wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Provident może uniemożliwić dostęp do tych danych. Provident nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Provident zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Provident ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 
                                                                                                7

1. Provident jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług.
2. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Provident Usług wyraża zgodę na przesyłanie przez Provident, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
3. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Provident ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Provident powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
4. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 
                                                                                                8

1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Provident Usług.
2. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Provident na adres poczty elektronicznej bok@provident.pl
3. Provident rozpatruje reklamację w terminie 15 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji Provident wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Provident informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.
 
                                                                                                9

Provident zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
 
                                                                                                10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio „Politykę Prywatności” dostępne na Portalu.

                                                                                                11

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.08.2012.

 

"Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Provident Polska S.A".;  pobierz Regulamin, pdf